ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์
นักวิจัย : สหัทยา สิริศุภนิมิต
คำค้น : บรรณารักษศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- นักศึกษามหาบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศจี จันทวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745775738 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46962
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2517-2528 พร้อมทั้งศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการศึกษาในภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกิดจากความแตกต่างในเรื่องความรู้พื้นฐานทางบรรณรักษศาสตร์ของมหาบัณฑิตที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณรักษาศาสตร์ โดยกำหนดแนวเหตุผลว่าความแตกต่างในเรื่องความรู้พื้นฐานทางบรรณรักษศาสตร์มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา ในภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างในเรื่องความรู้พื้นฐานทางบรรณรักษศาสตร์มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาอย่างมีนับสำคัญทางสถิติ 0.05 แต่ไม่มีผลต่อระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มรายวิชา 8 กลุ่ม ระดับคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในภาควิชาฯ ทั้งหมดจนสำเร็จการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยนี้ไม่เป็นไปตามแนวเหตุผลที่กำหนดไว้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าความแตกต่างในเรื่องความรู้พื้นฐานทางบรรณรักษศาสตร์ไม่มีผลต่อระดับความเป็นปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาในภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ เนื่องจากมหาบัณฑิตที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณรักษศาสตร์ ประสบปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน

บรรณานุกรม :
สหัทยา สิริศุภนิมิต . (2533). ความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สหัทยา สิริศุภนิมิต . 2533. "ความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สหัทยา สิริศุภนิมิต . "ความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สหัทยา สิริศุภนิมิต . ความแตกต่างทางด้านสัมฤทธิผลทางการศึกษาของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.