ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุรีรัตน์ หมั่นขยันจิต
คำค้น : การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , Environmental protection
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745826995 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

านวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ ลักษณะของโครงการ การดำเนินงาน บุคลากร กิจกรรม งบประมาณ ผลที่ได้รับ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 94 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 91 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและ แบบสังเกต ผลการวิจัยพบว่า โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 56 โครงการ โดย 3 หน่วยงาน คือ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร หน่วยงาน เอกชนและโรงเรียนจัดทำขึ้นเอง ลักษณะของโครงการและกิจกรรมที่จัดโดยสำนักภารศึกษา กรุง เทพมหานคร มีลักษณะโครงสร้าง เสริมลักษณะนิสัย มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่พบ คือ นิทรรศการงบประมาณได้งบจากทางราชการ ผลที่ได้รับคือ มีจิตบำบัดที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่พบคือ ระยะเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมไม่เพียงพอ ลักษณะของโครงการและกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน เอกชน เป็นกิจกรรม เกี่ยวกับมลพิษแล สิ่งปฎิภูล วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่พบคือ เดินรณรงค์ ผู้รับผิดชอบคือ คณะกรรมการ งบประมาณส่วนใหญ่ได้มาจาก เอกชน ผลที่ได้รับคือ ช่วยลดมลภาวะ ลักษณะของโครงการแระกิจกรรมที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง เป็นกิจกรรม เสริมสร้างลักษณะนิสัย วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกใน เรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่พบเป็นประเภทพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนและชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ผู้บริหาร และครู งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบบำรุงการศึกษา ผลที่ได้รับคือ มีจิตสานึกที่ดี เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่พบคือ ระยะเวลาในการจัดไม่เพียงพอ ขาด งบประมาณ

บรรณานุกรม :
สุรีรัตน์ หมั่นขยันจิต . (2536). การศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีรัตน์ หมั่นขยันจิต . 2536. "การศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีรัตน์ หมั่นขยันจิต . "การศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สุรีรัตน์ หมั่นขยันจิต . การศึกษาสภาพและปัญหาโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.