ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7
นักวิจัย : สุรีย์รัตน์ ศิริรัตน์
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย อารุณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46921 , 9745688347
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อวิชากฎหมายและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตการศึกษา 7 ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตการศึกษา 7 จำนวน 480 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดทัศนคติต่อวิชากฎหมายและแบบสอบ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชากฎหมาย ซึ้งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีค่าความเที่ยง 0.855 และ 0.752 ตามลำดับ นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยคำนวณค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ข้อค้นพบที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7 มีทัศนคติทางบวกต่อวิชากฎหมาย 2 . ทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ในการ เรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตการศึกษา 7 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.30

บรรณานุกรม :
สุรีย์รัตน์ ศิริรัตน์ . (2531). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์รัตน์ ศิริรัตน์ . 2531. "ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์รัตน์ ศิริรัตน์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สุรีย์รัตน์ ศิริรัตน์ . ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.