ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุคลิกภาพกับความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บุคลิกภาพกับความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
นักวิจัย : สุรีย์ ห้วยธาร
คำค้น : บุคลิกภาพ , นักศึกษาพยาบาล , Stress (Psychology) , Personality , Nursing students , ความเครียด (จิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิระภา สุทธิพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745798622 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพ หาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับระดับความเครียด และเปรียบเทียบบุคลิกภาพกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม ตัวอย่างประชากรคือ นักศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 253 คน ได้มาจากการสุ่มแบบระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI (The Maudsley Personality Inventory) และแบบสำรวจความเครียด HOS (Health Opinion Survey) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSSx ผลการวิจัยพบว่า 1.นักศึกษาพยาบาลมีบุคลิกภาพแบบที่ชอบแสดงตัว (คะแนน Scale-E≥28.01) 58.9% บุคลิกภาพแบบที่ชอบเก็บตัว (คะแนน Scale-E<28.01) 41.1% บุคลิกภาพแบบที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ (คะแนน Scale-N≥27.60) 53.7% และบุคลิกภาพแบบที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ (คะแนน Scale-N<27.60) 46.3% นักศึกษาพยาบาลที่มีความเครียดระดับสูง (คะแนน HOS>34.54) มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มากกว่า บุคลิกภาพแบบที่ชอบแสดงตัวและแบบที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาลที่มีความเครียดระดับปานกลาง (คะแนน HOS≥25.48-34.54) มีบุคลิกภาพแบบที่ชอบแสดงตัว และแบบที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มากกว่า บุคลิกภาพแบบที่ชอบเก็บตัวและแบบที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาลที่มีความเครียดระดับต่ำ (คะแนน HOS<25.48) มีบุคลิกภาพแบบที่ชอบแสดงตัว และแบบที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มากกว่า แบบที่ชอบเก็บตัวและแบบที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ 2.บุคลิกภาพ Scale-E มีความสัมพันธ์เชิงลบ (r= .3033) กับระดับความเครียดและบุคลิกภาพ Scale-N มีความสัมพันธ์เชิงบวก (r= .5503) กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .001 3.ลำดับการเกิด และจำนวนพี่น้อง มีผลต่อบุคลิกภาพ เฉพาะ Scale-N แต่อาชีพของบิดา มารดา มีผลต่อบุคลิกภาพ เฉพาะ Scale-E วุฒิการศึกษาของบิดา มารดาและรายได้ของครอบครัวไม่มีผลต่อบุคลิกภาพทั้ง Scale-E และ Scale-N

บรรณานุกรม :
สุรีย์ ห้วยธาร . (2535). บุคลิกภาพกับความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์ ห้วยธาร . 2535. "บุคลิกภาพกับความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์ ห้วยธาร . "บุคลิกภาพกับความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สุรีย์ ห้วยธาร . บุคลิกภาพกับความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.