ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศ โครงการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศ โครงการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
นักวิจัย : สุรีย์ แก้วเศษ
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , อนามัยโรงเรียน -- ไทย (ภาคกลาง) , โครงการสุขภาพในโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745683159 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46888
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับความต้องการ การนิเทศโครงการสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศโครงการสุขภาพในโรงเรียน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จำนวน 88 ฉบับ ไปยังกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 แบบสอบถาม ได้รับกลับคืนมาจำนวน 84 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.45 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมาเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า 'ที' (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศโครงการสุขภาพในโรงเรียนทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก สำหรับรายด้านเรียงลำดับดังนี้ ด้านคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ ด้านการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ด้านการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียน ด้านการจัดบริการสุขภาพใน โรงเรียนและด้านกิจกรรมการนิเทศ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับผู้บริหาร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศโครงการสุขภาพในโรงเรียน ผลปรากฏว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
สุรีย์ แก้วเศษ . (2530). ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศ โครงการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์ แก้วเศษ . 2530. "ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศ โครงการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์ แก้วเศษ . "ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศ โครงการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สุรีย์ แก้วเศษ . ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศ โครงการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.