ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
นักวิจัย : สุรีพร เมืองอ่ำ
คำค้น : โรงเรียนเตรียมทหาร -- คณาจารย์ , ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด , บริการสารสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิเชียร เกตุสิงห์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ศจี จันทวิมล
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วัตถุประสงค์ของการวิจัย มี 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการข้อสนเทศ เพื่อใช้ในการสอนของอาจารย์โรงเรียน เตรียมทหาร 2) หาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรห้องสมุดโรงเรียน เตรียมทหารให้ตรงตามความต้องการของอาจารย์ สมมติฐานในการวิจัยมีดังนี้ คือ อาจารย์โรงเรียนเตรียมทหารที่อยู่ในกองวิชา, กลุ่มวิชา, เพศ และมีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความต้องการรูปแบบข้อสนเทศแตกต่างกัน การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากอาจารย์จำนวนทั้งสิ้น 122 คน แบบสอบถามได้รับกลับคืนมา 122 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้สถิติค่าร้อยละ มัชฌิมา เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน t-test และ F-test กำหนดระดับความมีนัยสำคัญที่ .05 โดยการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า 1) อาจารย์ต้องการข้อสนเทศ เพื่อใช้ในการบรรยาย มากที่สุด 2) อาจารย์มีความต้องการ วารสาร มากที่สุด และต้องการโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ น้อยที่สุด 3) อาจารย์มีความต้องการภาษาของข้อสนเทศที่เป็นภาษาไทย มากที่สุด ทุกรูปแบบ 4) ในการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏว่า อาจารย์ที่สอนในกองวิชาต่างกัน มีความต้องการ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ แตกต่างกัน ส่วนนี้สอดคล้องกับสมมติฐานแต่ต้องการ หนังสืออ้างอิง คู่มือช่วยค้น วารสาร จุลสาร และกฤตภาค ไม่แตกต่างกัน ส่วนนี้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 5) อาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มวิชาต่างกัน มีความต้องการหนังสือ แตกต่างกัน ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับสมมติฐาน และต้องการหนังสืออ้างอิง คู่มือช่วยค้น วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค และโสตทัศน์วัสดุอุปกรณ์ ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 6) อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความต้องการข้อสนเทศ ทุกรูปแบบไม่แตกต่างกัน ข้อค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 7) อาจารย์ชายและอาจารย์ หญิงมีความต้องการ หนังสือ หนังสืออ้างอิง คู่มือช่วยค้น และจุลสาร แตกต่างกัน ผลการศึกษา นี้สอดคล้องกับสมมติฐาน แต่ต้องการวารสาร หนังสือพิมพ์ กฤตภาค และโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน8) อาจารย์ชอบใช้แหล่งข้อสนเทศ จากทรัพยากรส่วนตัว, การสนทนากับเพื่อนร่วมงาน, จากประสบการณ์ของตนเอง มากกว่า ใช่แหล่งข้อสนเทศที่เป็นห้องสมุด หรือศูนย์เอกสาร

บรรณานุกรม :
สุรีพร เมืองอ่ำ . (2529). ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีพร เมืองอ่ำ . 2529. "ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีพร เมืองอ่ำ . "ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุรีพร เมืองอ่ำ . ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.