ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลน
นักวิจัย : สุริย์ศรี วงษ์สกุล
คำค้น : ป่าชายเลน , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , นิเวศวิทยาป่าชายเลน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46878 , 9745822019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

ขณะนี้ป่าชายเลนและพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยได้ถูกบุกรุกทำลายลง เป็นจำนวนมาก สาเหตุหนึ่งที่ป่าชายเลนและพื้นที่ป่าชายเลนถูกทำลายนั้น คือ การไม่มีกฎหมายโดยตรงในการจัดการ นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนอีกจำนวนหนึ่ง ต่างมีจุดบกพร่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนทั้งสิ้น การที่จะแก้ไขกฎหมาย เหล่านี้ทุกฉบับ เป็นส่งที่กระทำได้ ยากและใช้เวลานาน ฉะนั้น วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงได้เสนอโครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาการจัดการป่าชายเลนและการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งการกำหนดโครงสร้างที่เหมาะสมนี้ ไม่เพียงแต่จะพิจารณาจากข้อบกพร่องของกฎหมายต่าง ๆ ยังได้ นำวิธีการทางกฎหมายต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมาวิเคราะห์หาโครงสร้างที่ เหมาะสมด้วย กฎหมายของประเทศดังกล่าว ได้แก่ มาเลเซียและอินโดนีเซีย โครงสร้างใหม่นี้ประกอบด้วยรูปแบบ 3 ประการ คือ 1.องค์กรเจ้าหน้าที่ 2.เนื้อหากฎหมาย ได้แก่ การคุ้มครองพื้นที่ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การควบคุมพื้นที่ 3.สภาพบังคับของกฎหมายซึ่งรวมถึงมาตรการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของกฎหมายซึ่งแม้จะประกอบด้วยโครงสร้างใหม่นี้แล้วก็ตาม ยังต้องประกอบกับความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายและประกอบด้วยการรู้ถึงคุณค่า ของสิ่งแวดล้อมด้วยอีกประการหนึ่ง

บรรณานุกรม :
สุริย์ศรี วงษ์สกุล . (2535). โครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริย์ศรี วงษ์สกุล . 2535. "โครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริย์ศรี วงษ์สกุล . "โครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สุริย์ศรี วงษ์สกุล . โครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.