ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
นักวิจัย : สุริยนตร์ โสตถิทัต
คำค้น : เงินปันผล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ผู้ถือหุ้น , บริษัท -- การเงิน , กฎหมายบริษัท , ญี่ปุ่น , สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , พิเศษ เสตเสถียร
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745815233 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การจ่ายเงินปันผลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อทั้งผู้ถือหุ้น บริษัทและเจ้าหนี้ โดยในด้านผู้ถือหุ้นนั้น ถือว่าเงินปันผลเป็นสิทธิพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของผู้ถือหุ้น ส่วนในด้านบริษัท การจ่ายเงินปันผล จะมีผลทำให้กำไรซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทลดน้อยลง และสำหรับเจ้าหนี้ การจ่ายเงิน ปันผลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายย่อมมีผลทำให้ทุนของบริษัทอันเป็นหลักประกันของเจ้าหนี้เสียหายหรือลดลงด้วย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบุคคลทั้งสามฝ่ายดังกล่าว กฎหมายจึงได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เพื่อธำรงรักษาทุนของบริษัทไว้ เนื่องจากตามหลักกฎหมายบริษัทของไทยที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่ชัดเจนของ ถ้อยคำตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น ความไม่ชัดเจนของความหมายและลักษณะของเงินกำไรและทุน สำรองตามกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีได้ปัญญัติถึงหลักเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ปันผล ดังนั้น จึงทำให้เกิดปัญหาในการใช้และตีความกฎหมายดังกล่าวอยู่เสมอ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงได้มุ่งศึกษาถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลไว้ 4 หัวข้อ ได้แก่ แหล่งที่มาของเงินปันผล ทุนสำรอง การประกาศจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผล โดยฝ่าฝืนกฎหมายวิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นดังนี้ ในการตีความและใช้กฎหมายควรคำนึงถึงเจตนารมณ์และทฤษฎีกฎหมายของบทบัญญัติ กฎหมายนั้นเป็นสำคัญในกรณีมีปัญหากฎหมายที่มีความเกี่ยวโยงถึงกฎหมายลักษณะอื่น ๆ ก็อาจนำหลักกฎหมาย ในเรื่องนั้น มาช่วยในการพิจารณาและปรับใช้เพี่อแก้ไขปัญหาด้วย

บรรณานุกรม :
สุริยนตร์ โสตถิทัต . (2535). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยนตร์ โสตถิทัต . 2535. "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยนตร์ โสตถิทัต . "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สุริยนตร์ โสตถิทัต . ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.