ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการบังคับใช้ และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการบังคับใช้ และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
นักวิจัย : สุริยน ประภาสะวัต
คำค้น : กฎหมายปกครอง , เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร -- วินิจฉัยสั่งการ , การควบคุมอาคาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46875 , 9746332643
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ทั้งปัญหาการบังคับใช้และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผลการศึกษาปรากฏว่า เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติของกรุงเทพมหานครไม่มีความรู้เพียงพอต่อการดำเนินงาน แทะละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับผู้บังคับบัญชาไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และไม่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง ทำให้สะสมและเพิ่มพูนปัญหาขึ้นอย่างมากมาย นอกจากน ประชาชนอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และไม่เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว อีกทั้งระเบียบข้อบังคับที่ซับซ้อนอันเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมาย และไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริงในสังคมไทย จึงทำให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทำการวินิจฉัยสั่งการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและวิธีปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว อาจแยกพิจารณาในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ควรพิจารณาแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้อาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายแต่ไม่ชัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายสามารถขออนุญาตได้ ส่วนอาคารที่ชัดต่อวัตถุประสงค์ต้องบังคับการให้เป็นไปคามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด 2. การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องมีเหตุผล และยุติธรรมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเสมอภาค ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องดำเนินการลงโทษผู้กระทำนิดอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด 3. การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติที่เอื้ออำนวยต่อการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารของประชาชน ผู้บังคับบัญชาต้องกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาต้องบังคับใช้มาตรการในการควบคุมเจ้าหน้าที่ทั้งทางวินัย และทางอาญาอย่างเคร่งครัด ในส่วนของประชาชนต้องประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้และเข้าใจทั้งความสำคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยเฉพาะอย่างยังผู้รับจ้างก่อสร้างดัดแปลงอาคารซึ่งเป็นคนกลางที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายส่วนนี้อยู่ไม่น้อย อาจจะต้องมีการกำหนตมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพงานก่อสร้างก็ได้ ส่วนการแก้ไขปัญหาการวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่ต้องเสนอให้มีการนำหลักวิธีพิจารณาทางปกครองที่สำคัญ 3 หลัก คือหลักปลอดจากการลำเอียง หลักสิทธิในการได้รับฟัง และหลักการให้เหตุผล มาใช้บังคับกับกระบวนการวินิจฉัยสั่งการตามกฎหมายควบคุมอาคาร

บรรณานุกรม :
สุริยน ประภาสะวัต . (2539). ปัญหาการบังคับใช้ และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยน ประภาสะวัต . 2539. "ปัญหาการบังคับใช้ และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยน ประภาสะวัต . "ปัญหาการบังคับใช้ และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สุริยน ประภาสะวัต . ปัญหาการบังคับใช้ และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.