ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สมชาย สดับสร้อย
คำค้น : หัวหน้าหมวดวิชา , สมรรถนะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , นพพงษ์ บุญจิตรตุลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745764787 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตัวประกอบของสมรรถภาพองหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเองและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ครู จำนวน 954 คน และหัวหน้าหมวดวิชา จำนวน 512 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจ การรับรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาที่สร้างขึ้นเอง มีจำนวนข้อกระทงทั้งสิ้น 94 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกลุ่มตัวอย่างได้คำนวณค่าตัวกลางเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจายของแต่ละตัวแปร และวิเคราะห์ตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบอัลฟ่า และหมุนแกนทั่วประกอบแบบออธอกอนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ ข้อค้นพบมีดังนี้คือ 1. ตัวประกอบของสมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของหัวหน้าหมวดวิชามี 5 ตัวประกอบ คือ ทักษะในการนิเทศและวางแผนดำเนินงานวิชาการ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ประสบการณ์ในการสอน ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และเจตคติต่อวิชาชีพครู 2. ตัวประกอบของสมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของครูมี 5 ตัวประกอบ คือทักษะในการนิเทศ และวางแผนดำเนินงานวิชาการ บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ประสบการณ์ในการสอน ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการวิจัยการศึกษา และเจตคติต่อวิชาชีพครู

บรรณานุกรม :
สมชาย สดับสร้อย . (2532). สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย สดับสร้อย . 2532. "สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย สดับสร้อย . "สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สมชาย สดับสร้อย . สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.