ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สมชาย ลีตะภวังค์
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , วีดิทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745681873 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46849
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายปีการศึกษา 2528 ของโรงเรียนราชินี จำนวน 72 คน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและปลายเปิด ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 1. เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการชมเทปโทรทัศน์ของนักเรียนพบว่า พฤติกรรมการชมเทปโทรทัศน์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได้แก่ 1.1 การเลือกเช่าเทปโทรทัศน์ โดยการเลือกเช่าเทปโทรทัศน์แบบเลือกเองโดยคลอดและเลือกเองเป็นครั้งคราว 1.2 เกณฑ์ในการเลือกชมเทปโทรทัศน์ โดยฟังจากเพื่อนที่ชมมาก่อน 1.3 วันที่ชมเทปโทรทัศน์ในวันเสาร์ 1.4 ช่วงเวลาที่ชมเทปโทรทัศน์ เวลา 20.00-22.00 น. 1.5 ประเภทของภาพยนตร์เทปโทรทัศน์ ประเภทคาวบอยชีวิตการต่อสู้แบบตะวันตก และภาพยนตร์เทปโทรทัศน์ประเภทตลกขบขัน 2. พฤติกรรมที่สามารถร่วมกันอธิบายสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 42.69 มี 9 ตัว ได้แก่ จำนวนม้วนเทปโทรทัศน์ การชมภาพยนตร์เทปโทรทัศน์แบบซามูไร การชมเทปโทรทัศน์จนหมดแล้วไม่ทำการบ้านหรือดูตำราเลย การชมเทปโทรทัศน์คนเดียว การชมเทปโทรทัศน์ในวันพุธ การชมเทปโทรทัศน์ในวันศุกร์ การชมเทปโทรทัศน์โดยมีผู้แนะนำ การชมเทปโทรทัศน์ในเวลา 12.00-14.00 น. และการชมเทปโทรทัศน์บางเวลาเผื่อผ่อนคลายอารมณ์ในเวลาใกล้สอบ

บรรณานุกรม :
สมชาย ลีตะภวังค์ . (2530). ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย ลีตะภวังค์ . 2530. "ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย ลีตะภวังค์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สมชาย ลีตะภวังค์ . ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.