ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหาร เพื่อการการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหาร เพื่อการการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม
นักวิจัย : สมชาย ม้าหาญศึก
คำค้น : อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม , มลพิษ , นายอำเภอ , กฎหมายปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , ศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745831832 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46844
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหารเพื่อการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหารเพื่อการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยบทบัญญัติกฎหมายจำนวน 10 ฉบับที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ความแตกต่างของวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ไม่มีผลต่อการบังคับใช้ในการบริหารเพื่อการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม โครงสร้างของกฎหมายครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกันการแก้ไข การบรรเทา และการฟื้นฟู มาตรการเสริมในการบังคับใช้คือ มาตรการทางปกครองทางอาญา ทางการคลัง และทางเทคนิควิชาการภายใต้โครงสร้างของกฎหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าการบริหารเพื่อการควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรมยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบังคับใช้ยังไม่สอดประสาทกับสภาพและสาเหตุของปัญหา ดังนั้น จึงเป็นผลเพียงการแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไปเท่านั้น การศึกษานี้จึงเสนอแนะให้การใช้อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอควรจะครอบคลุมไปทั้งมาตรการการป้องกัน การแก้ไข การบรรเทา การฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

บรรณานุกรม :
สมชาย ม้าหาญศึก . (2536). อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหาร เพื่อการการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย ม้าหาญศึก . 2536. "อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหาร เพื่อการการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย ม้าหาญศึก . "อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหาร เพื่อการการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สมชาย ม้าหาญศึก . อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหาร เพื่อการการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.