ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
นักวิจัย : สมชาย บุญช่วย
คำค้น : สุราษฎร์ธานี -- โรงเรียน , โรงเรียนมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วรรณา ปูรณโชติ
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46837
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2527 จำนวน 36 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีทั้งหมด 2 จังหวัดดังกล่าว ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสำรวจโรงเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางศึกษาของแต่ละโรงเรียน มีตัวแปรทั้งหมด 25 ตัว ซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียน ครู และนักเรียน ดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาได้กำหนดให้มีค่าระหว่าง 0 ถึง 200 และค่ามัธยมฐานเท่ากับ 100 และเปรียบเทียบตัวแปรบางตัวกับเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบตัวแปรที่สำคัญบางตัวระหว่างโรงเรียน พร้อมทั้งศึกษาตัวแปรทางด้านคุณวุฒิของครู วิชาเอกโทของครู วิชาเลือกทางด้านอาชีพ ชุมนุมหรือชมรมของนักเรียน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกโรงเรียน และอุปกรณ์การสอน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้แยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้น ม.1 – ม.3 และกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ข้อค้นพบที่สำคัญของการวิจัย คือ 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ ม.1-ม.3 จำนวน 21 โรงเรียน ปรากฏว่า 1.1 ดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษามีค่าระหว่าง 50.50 ถึง 271.40 สูงสุดคือ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่ำสุดคือโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนที่มีค่าดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษามากกว่า 200 มี 1 โรงเรียน คือโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนที่มีค่าดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาระหว่าง 100 ถึง 200 มี 6 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกโรงเรียน โรงเรียนที่มีค่าบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาต่ำกว่า 100 ซึ่งเป็นค่ากลางของมาตราส่วน 0 ถึง 200 มี 14 โรงเรียน อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 โรงเรียน และอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 1 โรงเรียน โรงเรียนที่มีดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาสูงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย ส่วนโรงเรียนที่มีดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาต่ำส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมาก 1.2 โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีห้องเฉพาะที่เป็นสัดส่วน เช่น โรงฝึกงาน โรงอาหาร ห้องพลศึกษา ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล และห้องโสตทัศนูปกรณ์ มีอยู่ 7 โรงเรียนที่มีจำนวนครูประจำการมีไม่เพียงพอ โรงเรียนส่วนใหญ่มีครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนมาก ครูส่วนใหญ่มีวิชาเอกสังคมศึกษา ส่วนวิชาโทนั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดครูทางด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาอุตสาหกรรมฯศิลป์หนังสือในห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน มีอยู่ 2 โรงเรียนที่มีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีวิชาเลือกทางด้านอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ มีชุมนุมหรือชมรมทางด้านเกษตรกรรมศิลป์ และมีกิจกรรมทางด้านกีฬาโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีรถโรงเรียน มีอยู่หลายโรงเรียนที่ยังขาดอุปกรณ์การสอนเหล่านี้กล้องจุลทรรศน์ กระดานกราฟ เครื่องฉายสไลด์ สนามวอลเล่ย์บอล โรงเรียนทุกโรงเรียนมีขนาดของบริเวณโรงเรียนใหญ่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2. โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ ม.1-ม.6 จำนวน 15 โรงเรียน ปรากฏว่า 2.1 ดัชนีบ่งยังสถานภาพทางการศึกษามีค่าระหว่าง 69.97 ถึง 224.01 สูงสุดคือ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ต่ำสุดคือ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนที่มีค่าดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษามากกว่า 200 มี 1 โรงเรียน คือโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนที่มีค่าดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาระหว่าง 100 ถึง 200 มี 4 โรงเรียน อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 โรงเรียน และภูเก็ต 1 โรงเรียน โรงเรียนที่มีค่าดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาต่ำกว่า 100 ซึ่งเป็นค่ากลางของมาตราส่วน 0 ถึง 200 มี 10 โรงเรียน อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 โรงเรียน และภูเก็ต 2 โรงเรียน โรงเรียนที่มีดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาสูงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย ส่วนโรงเรียนที่มีดัชนีบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาต่ำส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมาก 2.2 โรงเรียนส่วนใหญ่มีห้องเฉพาะเป็นสัดส่วน แต่มีขนาดเล็กกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่วนใหญ่มีจำนวนครูประจำการไม่เพียงพอ โรงเรียนส่วนใหญ่มีครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนมาก ครูส่วนใหญ่มีวิชาเอกสังคมศึกษา ส่วนวิชาโทนั้นส่วนใหญ่เป็นสังคมศึกษา แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดครูทางด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หนังสือในห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนมีอยู่ 7 โรงเรียนที่มีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีส่วนนักเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีวิชาเลือกทางด้านอาชีพเกษตรกรรมศิลป์ มีชุมนุมหรือชมรมทางด้านวิชาสามัญ และมีกิจกรรมทางด้านกีฬาโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีรถโรงเรียน มีอยู่หลายโรงเรียนที่ยังขาดอุปกรณ์เหล่านี้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า กระดานกราฟ อุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ สนามวอลเล่ย์บอล มีอยู่ 5 โรงเรียนที่มีขนาดของบริเวณโรงเรียนเล็กกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมี 10 โรงเรียนมีขนาดของบริเวณโรงเรียนใหญ่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน

บรรณานุกรม :
สมชาย บุญช่วย . (2528). สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย บุญช่วย . 2528. "สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย บุญช่วย . "สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
สมชาย บุญช่วย . สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.