ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1
นักวิจัย : สุรัสวดี มุทธากาญจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัมพร ทีขะระ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46773
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ในเขตการศึกษา 1 ประชากรในการวิจัยคือ ครูบรรณารักษ์จำนวน 110 คน จากครูบรรณารักษ์ สปช. ในเขตการศึกษา 1 สมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้คือ 1. การจัดหมู่ที่เหมาะสมสำหรับหนังสือแบบเรียนในห้องสมุดโรงเรียน สปช. คือ การจัดหมู่แบบกลุ่มประสบการณ์ตามหลักสูตรที่ สปช. กำหนดขึ้น 2. ความรู้และประสบการณ์ของครูบรรณารักษ์มีผลต่อการใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบเรียน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในบรรดาการจัดหมู่หนังสือแบบเรียนทั้ง 4 แบบ ที่ใช้อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา สปช. นั้น แบบที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ แบบกลุ่มประสบการณ์และแบบผสมระหว่างระบบค่านิยมของดิวอี้กับแบบกลุ่มประสบการณ์ เหตุผลก็คือ การจัดหมู่แบบแรกสอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ซึ่งจัดแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น 5 กลุ่มประสบการณ์ ในขณะที่ระบบทศนิยมของดิวอี้เป็นระบบสากลและใช้กันแพร่หลายมากในห้องสมุดโรงเรียน การเชื่อมโยงการจัดหมู่ทั้ง 2 แบบนี้ สามารถทำให้จัดหมู่หนังสือแบบเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาได้ละเอียดขึ้น สำหรับสมมติฐานประการที่สอง พบว่า พื้นฐานความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และประสบการณ์การทำงานห้องสมุดของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีส่วนในการเลือกและใช้ระบบการจัดหมู่

บรรณานุกรม :
สุรัสวดี มุทธากาญจน์ . (2533). การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัสวดี มุทธากาญจน์ . 2533. "การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัสวดี มุทธากาญจน์ . "การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สุรัสวดี มุทธากาญจน์ . การจัดหมู่หนังสือแบบเรียนที่ใช้ในห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.