ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง
นักวิจัย : สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์
คำค้น : การไฟฟ้านครหลวง , การประเมินผลงาน , พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- การจำแนกตำแหน่ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โกวิท กลิ่นเกษร , จินตนา บุญบงการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46765
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค ประเภทกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตนครหลวง การไฟฟ้านครหลวงได้เห็นความสำคัญของการประเมินค่างานและนำเอาระบบการจำแนกตำแหน่งมาใช้ในองค์การเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งที่จะศึกษาถึง วิธีการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง ปัญหาและอุปสรรคเมื่อการไฟฟ้านครหลวงได้นำเอาหลักวิธีการประเมินค่างานมาใช้ และเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงระบบการจำแนกตำแหน่ง จึงทำการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยการออกแบบสอบถามคณะกรรมการประเมินค่างานและพนักงานระดับบังคับบัญชา สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่างาน ซึ่งมีสมมติฐานในการศึกษาคือ 1. เมื่อการไฟฟ้านครหลวงได้นำเอาวิธีการประเมินค่างานมาใช้ภายในองค์การแล้วทำให้ปัญหาเรื่องค่าจ้างเปรียบเทียบของพนักงานมีน้อยลงไป 2. เมื่อได้นำเอาวิธีการประเมินค่างานมาใช้ภายในองค์การแล้ว ก่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงระบบการจำแนกตำแหน่งที่ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ผลการศึกษาปรากฏว่า คณะกรรมการประเมินค่างานเห็นว่าเมื่อได้นำเอาวิธีการประเมินค่างานมาใช้ภายในองค์การแล้ว ทำให้ปัญหาเรื่องค่าจ้างเปรียบเทียบของพนักงานมีน้อยลงเป็นจำนวนร้อยละ 61.11 ส่วนพนักงานระดับบังคับบัญชามีความคิดเห็นว่า ยังมีปัญหาที่เกิดจากพนักงานที่มีลักษณะงานคล้ายกันเปรียบเทียบค่าจ้างกับหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนร้อยละ 52.19 และคณะกรรมการประเมินค่างานเห็นว่า เมื่อได้นำเอาวิธีการประเมินค่างานมาใช้ภายในองค์การแล้วก่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงระบบการจำแนกตำแหน่งที่ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นคิดเป็นร้อยละ 84.21 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเอาการประเมินค่างานมาใช้ที่สำคัญคือ การเขียนคำจาระไนตำแหน่งหรือคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งยังไม่สมบูรณ์และไม่ชัดเจน การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของคณะกรรมการประเมินค่างานบาท่านใช้ความรู้สึกส่วนตัวก่อให้เกิดอคติในการให้ค่าคะแนนได้และหาบุคคลที่มีความรู้ทางการประเมินค่างานได้ยาก ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุคือ การเขียนคำจาระไนตำแหน่งให้ถูกต้อง ชัดเจนและสมบูรณ์ควรเขียนเพื่อให้อ่านได้เข้าใจไม่ใช่จับใจ และควรกระทำการประเมินค่างานอย่างต่อเนื่องกันไปในทุกลักษณะตำแหน่งภายในองค์การ เพื่อที่จะลดอคติในการให้ค่าคะแนนของคณะกรรมการประเมินค่างานควรจะกระทำหลายๆ ครั้งออกมาเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยและคณะกรรมการประเมินค่างาน ควรคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นคณะกรรมการประเมินค่างาน องค์การควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คระกรรมการประเมินค่างานจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์การ เพื่อเสริมสร้างแนวความคิดในการประเมินค่างานให้มากขึ้น สำหรับองค์การอื่นๆ ที่สนใจจะนำวิธีการประเมินค่างานไปใช้ควรเริ่มจากวิธีที่ง่ายไปสู่วิธีที่ยาก และมีความพร้อมหรือไม่ที่จะนำวิธีการประเมินค่างานมาใช้โดยศึกษาเทคนิค ปัญหา และอุปสรรคจากองค์การที่นำมาใช้แล้วว่ามีเพียงใด

บรรณานุกรม :
สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์ . (2527). การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์ . 2527. "การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์ . "การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สุรัตน์ ยุวภูษิตานนท์ . การศึกษาการประเมินค่างานของการไฟฟ้านครหลวง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.