ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิจัย : สุรัชดา เอี่ยมน้อย
คำค้น : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา , รายการโทรทัศน์ -- ไทย , โทรทัศน์ -- ไทย -- การผลิตและการกำกับรายการ , โทรทัศน์เพื่อการศึกษา -- ไทย , การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประศักดิ์ หอมสนิท , นิคม ทาแดง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745674745 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สำรวจแนวทางและความต้องการในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร 2. เสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรม และการผลิตรายการโทรทัศน์ และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ในงานดังกล่าว แล้วนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็น และความต้องการในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และได้นำไปสอบถามกับกลุ่มประชากรซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการและอาจารย์สอนด้านโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 217 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 54.25 หลังจากนั้น จึงนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ประกอบการร่างโครงการเสนอรูปแบบ ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนำมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจรับรอง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและแก้ไข จัดทำเป็นโครงการฉบับสมบูรณ์ สรุปผลการวิจัย 1. ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และอาจารย์สอนด้านโทรทัศน์ มีความเห็นว่าการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นมาก และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดำเนินการเพราะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วิทยากรและเครื่องมือ รวมทั้งเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และให้การศึกษาโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง ให้สามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพมาสนองความต้องการของผู้ชมและพัฒนามาตรฐานการผลิตรายการโทรทัศน์ให้สูงขึ้น 2. รูปแบบของศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่นำเสนอ มีลักษณะเป็นหน่วยงานเอกเทศรับผิดชอบงานฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์โดยตรง โดยมีอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเป็นของตนเองแยกกันจากศูนย์ผลิตรายการ เพื่ออำนวยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดทั้งปี และสามารถฝึกอบรมในคราวเดียวกันได้หลายๆ หลักสูตร โดยไม่กระทบกระเทือนการผลิตรายการตามปกติของมหาวิทยาลัย อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัติจะมีลักษณะและขีดความสามารถใกล้ เคียงกับอุปกรณ์ในศูนย์ผลิตรายการ ในด้านบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมจะเป็นบุคลากรประจำเฉพาะเจ้าหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมเท่านั้น ส่วนวิทยากรจะมีประจำเพียง 1 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาจัดหาวิทยากรจากภายนอกหมุนเวียนเข้ามาตามความเหมาะสมกับหลักสูตรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งมิได้จำกัดเพียงผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ของ มสธ. แต่รวมทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และนิสิต นักศึกษาที่เกี่ยวข้องในงานด้านโทรทัศน์อีกด้วย

บรรณานุกรม :
สุรัชดา เอี่ยมน้อย . (2530). การนำเสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัชดา เอี่ยมน้อย . 2530. "การนำเสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัชดา เอี่ยมน้อย . "การนำเสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สุรัชดา เอี่ยมน้อย . การนำเสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.