ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
นักวิจัย : นวินา ปิติพรวิวัฒน์ , ปวริศา สุขคำมี , ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช
คำค้น : การทำงาน -- แง่จิตวิทยา , เงินเดือน , ความผูกพันต่อองค์การ , ความพอใจในการทำงาน , Salaries , Organizational commitment , Work -- Psychological aspects , Job satisfaction
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : PSP5706 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46770
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงงานทางจิตวิทยานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

โครงงานทางจิตวิทยานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ อันได้แก่ ความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน กับความผูกพันในองค์การ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอิทธิพลทำนายของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในองค์การ ต่อความผูกพันในองค์การ ระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นพนักงานในองค์การจำนวน 203 คน แบ่งเป็น เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ จำนวน 103 คน และ เจนเนอเรชั่นวาย จำนวน 100 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ใช้ มาตรวัด จำนวน 4 มาตร ได้แก่ มาตรวัดความพึงพอใจในค่าตอบแทน มาตรวัดความมั่นคงในการทำงาน มาตรวัดความท้าทายในงาน และมาตรวัดความผูกพันต่อองค์การ ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบเป็นขั้น (Hierarchical Logistic Regression Analysis) และคะแนน Z score ไม่พบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์ในการทำนาย (β) ของแต่ละตัวแปรใน เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาค่า β พบแนวโน้มดังนี้ 1.1 ความพึงพอใจในค่าตอบเเทนในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์สามารถทำนายความผูกพันใน องค์การได้ดีกว่าในเจนเนอเรชั่นวาย (βx= .20, p < .05; βy = .09, p > .05) 1.2 ความท้าทายในงานในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์สามารถทำนายความผูกพันในองค์การได้ ดีกว่าในเจนเนอเรชั่นวาย (βx= .23; βy = .21, p < .05) 1.3 ความมั่นคงในการทำงานในเจนเนอเรชั่นวายสามารถทำนายความผูกพันในองค์การได้ดีกว่าในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (βy = .46; βx= .40, p < .01)

บรรณานุกรม :
นวินา ปิติพรวิวัฒน์ , ปวริศา สุขคำมี , ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช . (2557). อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวินา ปิติพรวิวัฒน์ , ปวริศา สุขคำมี , ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช . 2557. "อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวินา ปิติพรวิวัฒน์ , ปวริศา สุขคำมี , ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช . "อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
นวินา ปิติพรวิวัฒน์ , ปวริศา สุขคำมี , ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช . อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.