ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม
นักวิจัย : อนาวิล เจียมประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

"ความหลากหลาย" ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองในโลกปัจจุบัน พื้นที่สีลมเป็นย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองที่มีศักยภาพด้านความหลากหลายเมืองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากพื้นที่ถูกพัฒนาอย่างไร้รูปแบบ เกิดความผสมผสานกันขององค์ประกอบทางกายภาพ กิจกรรมการใช้ประโยชน์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่น่าสนใจ หากแต่ว่ายังไม่มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายมิติต่างๆรวมถึงแนวทางการควบคุมและการพัฒนาในเชิงกายภาพอย่างเป็นระบบ อันเป็นสาเหตุให้ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองมีการใช้งานไม่เหมาะสมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านความหลากหลายที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพ การศึกษาพบว่าความหลากหลายเชิงกายภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดคุณภาพของความหลากหลายในมิติเชิงสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและวัดผลเชิงคุณภาพในพื้นที่ศึกษาตัวอย่างทั้ง 3 พื้นที่ พบว่ามีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับเกณฑ์การสร้างความหลากหลายที่ตั้งไว้จำนวน 6 ประการ อันได้แก่ (1) ความผสมผสานของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร (2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมพาณิชยกรรมในระบบและพาณิชยกรรมนอกระบบและ (3) ลักษณะความผสมผสานของอาคารต่างขนาด เป็นเกณฑ์สำคัญในการสร้างความหลากหลายเมืองในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ควบคู่กับคุณสมบัติเรื่อง (4) คุณภาพของการเข้าถึงพื้นที่ด้วยการเดินเท้า (5) ความหลากหลายของช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ (6) ความผสมผสานของกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของความหลากหลายเมืองภายในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ทัดเทียมกับมหานครชั้นนำอื่นๆในทวีปเอเชีย

บรรณานุกรม :
อนาวิล เจียมประเสริฐ . (2557). แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนาวิล เจียมประเสริฐ . 2557. "แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนาวิล เจียมประเสริฐ . "แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
อนาวิล เจียมประเสริฐ . แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.