ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
นักวิจัย : ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46618
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษามุมมองของกลุ่มผู้ริเริ่มวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาต่อการใช้วงออร์เคสตร้าเพื่อเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนให้เยาวชนมีสำนึกรักแผ่นดินเกิด (2) เพื่อศึกษามุมมองของเยาวชนที่เป็นสมาชิกวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาต่อแผ่นดินเกิดและบทบาทของวงออร์เคสตร้าในฐานะสื่อกลางในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด (3) เพื่อศึกษาการใช้ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงดนตรีออร์เคสตร้าและการแสดงความผูกพันกับแผ่นดินเกิดของเยาวชนที่เป็นสมาชิกวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา (4) เพื่อศึกษามุมมองของกลุ่มผู้ชมวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาต่อแผ่นดินเกิดและบทบาทของวงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลาในฐานะสื่อกลางในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด แนวทางในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสานโดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษามุมมองของกลุ่มบุคคล 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ริเริ่ม 8 คน กลุ่มเยาวชน 12 คน และกลุ่มผู้ชม 9 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน (2) การสังเกตการณ์ในพื้นที่เชิงกายภาพขณะเรียนดนตรี ฝึกซ้อมการแสดง และในการแสดงสด ในพื้นที่จังหวัดยะลา ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 (3) การวิเคราะห์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในระบบออนไลน์ ทั้งเอกสาร ภาพถ่าย และคลิปการแสดง รวมทั้งข่าวที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มผู้ริเริ่มเห็นว่า วงออร์เคสตร้ามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน, บทบาทการสร้างความสัมพันธ์, บทบาทการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด และบทบาทการส่งต่อความรู้สึกถึงผู้ชม (2) เยาวชนที่เป็นสมาชิกในวงออร์เคสตร้ายะลามีมุมมองเชิงบวกต่อจังหวัดยะลา และมองว่าวงออร์เคสตร้ามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน, บทบาทการสร้างความสัมพันธ์, บทบาทการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด และบทบาทการส่งต่อความรู้สึกถึงผู้ชม (3) เยาวชนที่เป็นสมาชิกวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงดนตรีออร์เคสตร้าและการแสดงความผูกพันกับแผ่นดินเกิดผ่านทางการสื่อสารเฉพาะหน้า, การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ และการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน (4) กลุ่มผู้ชมมุมมองที่ดีต่อจังหวัดยะลาและเห็นความสำคัญของการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด และมองว่าวงออร์เคสตร้ามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน, บทบาทการสร้างความสัมพันธ์, บทบาทการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด และบทบาทการส่งต่อความรู้สึกถึงผู้ชม

บรรณานุกรม :
ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา . (2557). บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา . 2557. "บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา . "บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา . บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.