ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นักวิจัย : สงกรานต์ บุญมีเกียรติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระหว่างผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 11 โรงเรียน เป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ จำนวน 220 คน และนักเรียน จำนวน 385 คน รวม585 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า (t-test) และสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในรูปความเรียง ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระดับการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทั้ง 10 ด้านของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 53 กิจกรรม และมีระดับปัญหาการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และด้านการบริหารจัดการ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) แนวทางการจัดกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และเป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

บรรณานุกรม :
สงกรานต์ บุญมีเกียรติ . (2557). การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงกรานต์ บุญมีเกียรติ . 2557. "การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สงกรานต์ บุญมีเกียรติ . "การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
สงกรานต์ บุญมีเกียรติ . การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.