ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เลอลักษณ์ แสงอัมพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ทวีพรปฐมกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46598
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้ารับบริการในศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.95 และมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ 0.91 โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า “ที” วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 39 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท เข้ารับบริการช่วง วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาตั้งแต่ 17.01 น. เป็นต้นไป โดยเข้ารับบริการสัปดาห์ละ 3 – 5 วัน ใช้ระยะเวลาในแต่ละครั้ง 1 – 2 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่มาเข้ารับบริการกับเพื่อน วัตถุประสงค์เพื่อออกกำลังกาย/เล่นกีฬา กิจกรรมที่เข้ามารับบริการมาที่สุดคือ กิจกรรมกีฬา 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการกิจกรรมนันทนาการ และด้านการจัดการ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์ 3. ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร ในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ ด้านการบริการกิจกรรมนันทนาการ และด้านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
เลอลักษณ์ แสงอัมพร . (2557). ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลอลักษณ์ แสงอัมพร . 2557. "ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลอลักษณ์ แสงอัมพร . "ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
เลอลักษณ์ แสงอัมพร . ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.