ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : ณัฐดิษฐ์ ตันติดำรงค์ฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต และเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สภาพและปัญหา ระหว่างนักกีฬาประเภทบุคคลและนักกีฬาประเภททีม ของการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ประชากรการวิจัยครั้งนี้เป็น เลขาธิการสมาคมกีฬาหรือนายกสมาคมกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 26 ชนิดกีฬา รวม 473 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า "ที" (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 2.79, มัธยฐาน = 0.66) และในรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดระบบงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.04, มัธยฐาน = 0.54) สภาพการดำเนินงานระดับควรปรับปรุง คือ ด้านการเงินและงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย = 2.63, มัธยฐาน = 0.66) และ ด้านการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย = 2.63, มัธยฐาน = 0.70) 2. ปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.27, มัธยฐาน = 0.64) และในรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 2.36, มัธยฐาน = 0.65) รองลงมา คือ ด้านการนำ (ค่าเฉลี่ย = 2.34, มัธยฐาน = 0.64) ด้านการจัดระบบงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.32, มัธยฐาน = 0.65) ด้านการเงินและงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย = 2.32, มัธยฐาน = 0.58) ด้านการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย = 2.31, มัธยฐาน = 0.67) ด้านการวางแผน (ค่าเฉลี่ย = 2.30, มัธยฐาน = 0.70) ด้านการจัดการทั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 2.24, มัธยฐาน = 0.66) ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 2.00, มัธยฐาน = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ดังนี้ผู้ฝึกสอนมีความรู้ความสามารถและเคยมีประสบการณ์ในการจัดการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ชิงแชมป์โลกการแข่งขันนานาชาติค่าเฉลี่ย 2.51 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างกีฬาประเภทบุคคลและกีฬาประเภททีม พบว่า ประเภทกีฬาที่แตกต่างกันมีสภาพการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์มีที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ ด้านบุคลากร (ผู้จัดการทีม) ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการจัดการโดยทั่วไป 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างกีฬาประเภทบุคคลและกีฬาประเภททีม พบว่า ประเภทกีฬาที่แตกต่างกันมีสภาพการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์มีที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ ด้านบุคลากร (ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา) ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการจัดการโดยทั่วไป ด้านการวางแผน ด้านการจัดการระบบงาน ด้านการนำ ด้านการประเมินผล

บรรณานุกรม :
ณัฐดิษฐ์ ตันติดำรงค์ฤทธิ์ . (2557). สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐดิษฐ์ ตันติดำรงค์ฤทธิ์ . 2557. "สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐดิษฐ์ ตันติดำรงค์ฤทธิ์ . "สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ณัฐดิษฐ์ ตันติดำรงค์ฤทธิ์ . สภาพและปัญหาการจัดการเตรียมทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.