ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ
นักวิจัย : กฤตกัญญา คชรินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ และความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสนามกีฬาระดับอำเภอ โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และนำไปทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.81 และมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 0.70 และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสนามกีฬาระดับอำเภอ นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง เป็นรายภาค และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผลการสัมภาษณ์ นำเสนอแยกเป็นรายภาค จากนั้นจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการภายในสนามกีฬาระดับอำเภอใช้หลัก 5M’s ได้แก่ บุคลากร (Man) การเงินและงบประมาณ (Money) วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก (Material) บริหารการจัดการ (Management) และการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (Modification) และความต้องการประกอบกิจกรรมนันทนาการในสนามกีฬาระดับอำเภอสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย เกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน และความต้องการเข้าร่วม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

บรรณานุกรม :
กฤตกัญญา คชรินทร์ . (2557). แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตกัญญา คชรินทร์ . 2557. "แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตกัญญา คชรินทร์ . "แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
กฤตกัญญา คชรินทร์ . แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.