ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13
นักวิจัย : ณัฐพล สุระกำพลธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46594
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและเหตุผลของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพ ครั้งที่ 13 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกีฬาว่ายน้ำและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13 วิธีดำเนินการวิจัย ใช้วิธีสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพองค์กร เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานนำผลที่ได้ไปใช้ทำแบบสอบถามและ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัย ความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนการประชาสัมพันธ์การจัดการการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพ ครั้งที่ 13 ของผู้ข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ด้านการกำหนดนโยบายและการวางแผน(ค่าเฉลี่ย =3.59) ด้านการติดต่อสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย = 3.67) สรุปผลการวิจัย พบว่า การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพ ครั้งที่ 13 มีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา ซึ่งประกอบไปด้วยการแสวงหาข้อมูล การวางแผนและดำเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล ส่วนผลสัมฤทธิ์ต่อกีฬาว่ายน้ำพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความเป็นมืออาชีพของผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีความรู้ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดยใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างเพื่อให้กลุ่มที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลการแข่งขันได้โดยสะดวกและรวดเร็ว สื่อและข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ผู้รับทราบข้อมูลสามารถเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันได้โดยง่าย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยผู้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพ ครั้งที่ 13 นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยร่วมด้วย

บรรณานุกรม :
ณัฐพล สุระกำพลธร . (2557). การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล สุระกำพลธร . 2557. "การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล สุระกำพลธร . "การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ณัฐพล สุระกำพลธร . การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาร์ตินคัพครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.