ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง
นักวิจัย : สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร , ศิริวรรณ ศิริบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46591
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

เหตุผลของการทำวิจัย : มีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะมากมาย แต่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูงในประเทศไทย ยังไม่ได้มีการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง รูปแบบการวิจัย :การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ สถานที่ทำการศึกษา : กรุงเทพเเละปริมณฑล ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : ศึกษาผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูงทั้งชายหญิงคัดเลือกตัวอย่างเเบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพทางอาชีพและมีผลงานทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก ใช้เวลา 60 - 90นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คำถามที่ใช้สัมภาษณ์ระดับลึก ผลการศึกษา : ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้ที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงได้แก่ ประสบการณ์ในวัยเด็กที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวและการเลี้ยงดูของบุคคล นิสัยพื้นฐานด้านการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การคาดหวังผลลัพธ์ รองลงมาคือกลุ่มเพื่อนในปัจจุบัน จากนั้นจึงเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิต และความศรัทธาคำสอนในศาสนา ส่วนที่ได้จากงานวิจัยเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ความต้องการการเติมเต็มความสมบูรณ์ในชีวิต ทั้งด้านความสามารถและด้านจิตใจ สรุป : ควรจะนำปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดเเรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะไปปลูกฝังกระตุ้น พัฒนาโปรเเกรมการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ สื่อบันเทิง ต่างๆในสังคม เพื่อสร้างเเรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบของกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกต่อสังคมในระบบการศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงระบบการศึกษาที่มีผลน้อยมากต่อการปลูกฝังเรื่องดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยนี้น่าจะเป็นส่วนจุดประกายให้มีการศึกษาในเชิงลึกยิ่งขึ้นในส่วนของการสร้างเเรงจูงใจในผู้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาสังคมไทยในระดับประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านกายภาพ และจิตใจต่อไป

บรรณานุกรม :
สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ . (2557). แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ . 2557. "แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ . "แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ . แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.