ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง
นักวิจัย : อดิสร ชูทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , ชัชชัย โกมารทัต
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46533
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแข่งขันมวยไทยหญิง จำนวน 71 คน ได้แก่ เจ้าของค่ายมวย ผู้ฝึกสอน และนักมวยไทยหญิง และกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการแข่งขันมวยไทยหญิง จำนวน 87 คน ได้แก่โปรโมเตอร์ ผู้ตัดสิน นักข่าว ผู้ชม นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและแพทย์ รวมจำนวน 158 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสรุปสาระโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)ระหว่างผู้แทนกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการแข่งขันมวยไทยหญิงในภาพรวม (Mean=3.86) มีการปฏิบัติตามหลักวิชาอยู่ในระดับมาก 2. ปัญหาการแข่งขันมวยไทยหญิงในภาพรวม (Mean=2.91) พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาก่อนวันแข่งขัน ด้านการเตรียมตัวนักมวยทางด้านเทคนิคและแทคติคก่อนวันแข่งขัน (Mean=3.31) ด้านการควบคุมน้ำหนักตัวนักมวย (Mean=3.26) และด้านการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน (Mean=3.23) พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาในวันแข่งขัน ด้านการแก้ไขเกมการชกระหว่างยก (Mean=2.93) ด้านการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลระหว่างการแข่งขัน (Mean=2.93) ด้านการตัดสินและผลการแข่งขัน (Mean=2.84) และด้านอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย (Mean=2.82) พบปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 3. แนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิงตามรูปแบบการแข่งขันในปัจจุบัน ควรเน้นการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก ตามศิลปะการต่อสู้มวยไทยให้ครบถ้วน ปรับปรุงระบบการให้คะแนน ปรับจำนวนยก เวลาชกและเวลาพักระหว่างยก ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะแข่งขัน และควรนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ควรมีการจัดทำมาตรฐานมวยไทยหญิงแห่งชาติ มีการจัดการแข่งขันในรูปแบบการแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยมวยไทยให้มากขึ้น สรุปผลการวิจัย แม้ว่าสภาพการแข่งขันมวยไทยหญิงจะอยู่ในระดับน่าพอใจ แต่ก็ยังคงพบปัญหาหลายประการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ปรับปรุงตามความเหมาะสม

บรรณานุกรม :
อดิสร ชูทอง . (2557). สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อดิสร ชูทอง . 2557. "สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อดิสร ชูทอง . "สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
อดิสร ชูทอง . สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยหญิง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.