ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดระดู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดระดู
นักวิจัย : รัศมี โชติแสงสาคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพมาศ พัดทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , สุรีพร ธนศิลป์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีวัยหมดระดู โดยใช้กรอบแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพของ Rosenstock, Strecher and Becker (1988) กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยหมดระดูอายุระหว่าง 45-59 ปี จำนวน 145 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 7 ชุด ตัวแปรต้นที่นำมาศึกษา คือ การรับรู้ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านม การรับรู้ความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม การรับรู้ต่อประโยชน์ของการตรวจเต้านม การรับรู้อุปสรรคในการตรวจเต้านม การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการตรวจเต้านม และตัวแปรตามคือพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา และสถิติถดถอยโลจิสติค ผลการศึกษาพบว่า 1. พฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมเพียงพอมีร้อยละ 53.79 2. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมมีดังนี้ 1) ปัจจัยที่ลดโอกาสการทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมว่าเพียงพอ คือ การรับรู้ประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งเต้านม (OR=0.92, p>0.05) และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการตรวจเต้านม (OR=0.98, p>0.05) 2) ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมว่าเพียงพอ คือ การรับรู้ความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านม (OR = 1.01, p>0.05) 3) ปัจจัยที่ไม่สามารถทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม คือ การรับรู้ความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม (p<0.05). 4) ปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ การรับรู้อุปสรรคของการคัดกรองมะเร็งเต้านม (OR=0.93, p<0.05).

บรรณานุกรม :
รัศมี โชติแสงสาคร . (2557). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดระดู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมี โชติแสงสาคร . 2557. "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดระดู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมี โชติแสงสาคร . "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดระดู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
รัศมี โชติแสงสาคร . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดระดู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.