ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
นักวิจัย : อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามวิจัย ดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะและวิธีการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554 เป็นอย่างไร 2) บทบาทหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554 เป็นอย่างไร และ 3) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการนำเสนอข่าวและบทบาทหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554 โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการข่าวเช้า ข่าวเที่ยง และข่าวค่ำ ที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น 230 เทป และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อำนวยการสำนักข่าว บรรณาธิการข่าวยุทธศาสตร์ และผู้สื่อข่าว ผลการวิจัยพบว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พ.ศ. 2554 มีรูปแบบการนำเสนอข่าว 2 รูปแบบ คือ 1) การรายงานในห้องส่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวรายงาน, รายงานพิเศษ (สกู๊ปพิเศษ), การสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์สดในห้องส่ง 2) การรายงานสดภาคสนาม ประเด็นข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านรายการข่าวมี 7 ประเด็น เรียงจากมากไปน้อยได้แก่ 1) รายงานสถานการณ์น้ำ 2) การจัดการปัญหาน้ำ 3) การช่วยเหลือ 4) การเตือนภัย 5) การฟื้นฟู 6) ผลกระทบ และ 7) ความขัดแย้ง ด้านบทบาทหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554 คือ 1) บทบาทหน้าที่ในการรายงานข่าว 2) บทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลาง บรรเทาความขัดแย้ง 3) บทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา และ 4) บทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเสนอข่าวและบทบาทหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554 คือ 1) นโยบายสถานีการเป็นองค์กรสื่อสาธารณะ 2) บรรณาธิการข่าวสำหรับข่าวในห้องส่ง 3) ผู้สื่อข่าวสำหรับข่าวภาคสนาม 4) สถานการณ์การตกเป็นผู้ประสบภัยของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ 5) สถานการณ์น้ำและความเดือดร้อนของประชาชน

บรรณานุกรม :
อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ . (2557). บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ . 2557. "บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ . "บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ . บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.