ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ
นักวิจัย : นิศากร ตันติวิบูลชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ , พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46449
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดีและแคลเซียม ต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุเพศหญิง อายุระหว่าง 60-77 ปี ที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดีและแคลเซียม (MADC) จำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุม ได้รับการเสริมด้วยวิตามินดีและแคลเซียม (DC) จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างทุกคนได้รับวิตามิน D2 ขนาด 20,000 IU/สัปดาห์ และแคลเซียมคาร์บอเนต ขนาด 1,000 มก./วัน โดยให้รับประทานหลังอาหารมื้อเช้า กลุ่มทดลองฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกได้รับการฝึก 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 40 นาที เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ที่ระดับความหนัก 60-75% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด โดยใช้เครื่องรับสัญญาณชีพจรเป็นเครื่องบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย ส่วนในกลุ่มควบคุมสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ การทดสอบค่าสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัว ทำการทดสอบก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 16 สัปดาห์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบรายคู่ และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า: 1. การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง (MADC) และกลุ่มควบคุม (DC) หลังการทดลอง 16 สัปดาห์ พบว่า ค่าการสลายของกระดูก ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก สุขสมรรถนะในด้านความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและขา ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และการทรงตัว มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การเปรียบเทียบก่อน และหลังการทดลอง 16 สัปดาห์ พบว่า ค่าการสลายของกระดูกในกลุ่ม MADC และกลุ่ม DC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ลดลง 27.2% และ 14.0% ตามลำดับ) ในกลุ่ม MADC พบว่า ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก ลดลง 5.3% การนั่งงอตัว เพิ่มขึ้น 32.2% แรงบีบมือ เพิ่มขึ้น 14.5% การนั่งงอแขน เพิ่มขึ้น 20.6% การลุกนั่งเก้าอี้ เพิ่มขึ้น 36.6% สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน เพิ่มขึ้น 16.8% การยืนขาเดียว เพิ่มขึ้น 74.2% และการลุกยืนและเดิน 3 เมตร ลดลง 20.8%) ส่วนในกลุ่ม DC พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในด้านสรีรวิทยาพื้นฐาน สุขสมรรถนะ และการทรงตัว สรุปได้ว่า: การเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดีและแคลเซียมมีประสิทธิภาพในการลดการสลายของกระดูกมากกว่าการเสริมด้วยวิตามินดีและแคลเซียมอย่างเดียว รวมทั้งทำให้สุขสมรรถนะ และการทรงตัวดีขึ้น ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของการหกล้มในหญิงสูงอายุได้

บรรณานุกรม :
นิศากร ตันติวิบูลชัย . (2557). ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิศากร ตันติวิบูลชัย . 2557. "ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิศากร ตันติวิบูลชัย . "ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
นิศากร ตันติวิบูลชัย . ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.