ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
นักวิจัย : วิมลา ชูศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วราภรณ์ ชัยวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46441
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองแบบรูปธรรม- ปรนัยต่อ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดหลังการพ่นยาครั้งที่ 1- 6 และระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการให้ยาพ่นแบบฝอยละอองผ่านทางหน้ากากที่แผนกหอผู้ป่วยใน จำนวน 36 คน ได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการจับฉลาก กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองแบบรูปธรรม-ปรนัย ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสัมพันธภาพ การให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยด้วยคำพูดและภาพยนตร์การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว การนิเทศการจับหน้ากากพ่นยา และการหายใจของเด็ก ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แบบบันทึกระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาล และแบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือเท่ากับ 1.00, 1.00, และ .88 ตามลำดับ ค่าความเที่ยงของแบบบันทึกความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและแบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละออง เท่ากับ .90 และ .89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติ Repeated Measures MANCOVA และ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่ได้โปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองมีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด หลังการพ่นยาครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ ครั้งที่ 6 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ และมีระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วิมลา ชูศรีจันทร์ . (2557). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลา ชูศรีจันทร์ . 2557. "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลา ชูศรีจันทร์ . "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
วิมลา ชูศรีจันทร์ . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความร่วมมือในการพ่นยาแบบฝอยละอองต่อ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.