ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้
นักวิจัย : ประภัสสร โชคไพศาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัตน์ศิริ ทาโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46440
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนาย เพื่อศึกษาความความสัมพันธ์และปัจจัยทำนายระหว่าง เจตคติต่อการควบคุมความดันโลหิต การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง อารมณ์ที่คาดหวังด้านบวก อารมณ์ที่คาดหวังด้านลบ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมในอดีต กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้ โดยใช้แนวคิดแบบแผนเป้าหมายกำกับพฤติกรรมของ Bagozzi, Baumgartner and Pieter (1998) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อย 1 ปี มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ที่มารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในภาคใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 โรงพยาบาล รวมจำนวน 260 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เจตคติต่อการควบคุมความดันโลหิต การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง อารมณ์ที่คาดหวังด้านบวก อารมณ์ที่คาดหวังด้านลบ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม พฤติกรรมในอดีต และแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้ มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอน บาค เท่ากับ .74, .80, .88, .80, .91 และ.70 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน วิเคราะห์ปัจจัยทำนาย ด้วยการคำนวณหาค่าสัมประ สิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ ป่วย โรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ พฤติกรรมในอดีตในการควบคุมความดันโลหิต (r = .75) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการควบคุมความดันโลหิต (r =.53) และอารมณ์ที่คาดหวังด้านบวกในการควบคุมความดันโลหิต (r = .42) ส่วนอารมณ์ที่คาดหวังด้านลบในการควบคุมความดันโลหิต (r = .08) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการควบคุมความดันโลหิต (r = .01) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้ และปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ พฤติกรรมในอดีตในการควบคุมความดันโลหิต (b = .75) และ เจตคติต่อการควบคุมความดันโลหิต (b = .14) โดยสามารถทำนายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตได้ร้อยละ 58.20

บรรณานุกรม :
ประภัสสร โชคไพศาล . (2557). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภัสสร โชคไพศาล . 2557. "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภัสสร โชคไพศาล . "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ประภัสสร โชคไพศาล . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.