ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : สายฝน พันธ์มณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ , สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46438
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเป็นโลหิตจางที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประชากรแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการป่วยรุนแรงแล้วโรคนี้ยังถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในแถบภูมิภาคนี้ด้วย ข้อมูลอุบัติการณ์และความผิดปกติระดับยีนของโรคนี้ในประเทศลาวยังมีรายงานอยู่จำกัด การศึกษานี้จึงได้ทำการตรวจหาอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในกลุ่มประชากรลาวที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว จำนวน 354 ราย โดยใช้วิธีตรวจคัดกรอง การตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินและการตรวจในระดับยีน ผลการศึกษาพบลักษณะจีโนไทป์ทั้งหมดจำนวน 22 ชนิดและพบอุบัติการณ์ของธาลัสซเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ จำนวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 ประกอบด้วยชนิดที่พบเป็นจำนวนมากดังนี้ พบพาหะฮีโมโกลบินอี จำนวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 พบพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 พบพาหะเบต้าธาลัสซีเมียจำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.1 และพบกลุ่มความผิดปกติร่วมของทั้งสายแอลฟ่าและเบต้าโกลบินจำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.4 จากผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบว่ากลุ่มพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมียชนิด SEA มีค่า MCV และ MCH ต่ำกว่ากลุ่มพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมียชนิด 3.7 kb อย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลอุบัติการณ์และลักษณะจีโนไทป์ที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประชากรลาวได้ต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
สายฝน พันธ์มณี . (2557). ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายฝน พันธ์มณี . 2557. "ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายฝน พันธ์มณี . "ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
สายฝน พันธ์มณี . ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.