ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน
นักวิจัย : จรัสโฉม ชมภูมิ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ชญาพิมพ์ อุสาโห
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46391
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของศูนย์โรงเรียนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ1.แบบศึกษาเอกสารตัวชี้วัด ปัจจัย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ 2.แบบประเมินเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของตัวชี้วัด 3.แบบประเมินสอดคล้อง/ความเป็นไปได้ของตัวชี้วัด 4.แบบสอบถามปัจจัย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ ของศูนย์โรงเรียน 5.แบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จำนวน 832 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง จากกลุ่มตัวอย่างของศูนย์โรงเรียน จำนวน 208 ศูนย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดของประสิทธิภาพ ประกอบ ด้วยมูลค่าของปัจจัยต่อปริมาณผลผลิต ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณปัจจัย คุณภาพผลผลิต เวลาที่ใช้จริงของผลผลิต ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผลผลิตเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายตามแผน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัยและกระบวนการของการผลิต ตัวชี้วัดประสิทธิผล ประกอบด้วย ปริมาณผลลัพธ์และคุณภาพผลลัพธ์เมื่อมารวมเป็นศูนย์โรงเรียนเปรียบเทียบกับก่อนการรวมเป็นศูนย์โรงเรียน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลผลิต ตัวชี้วัดผลกระทบ ประกอบด้วย ผลที่เกิดจากผลลัพธ์ที่มีต่อประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อมนโยบาย กฎหมาย เศรษฐกิจ 2. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของศูนย์โรงเรียนอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน คือปัจจัยด้านการบริหารโรงเรียน ด้านกระบวนการบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน คือปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี 4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารศูนย์โรงเรียนมีนโยบายสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ข้อนโยบายสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 ข้อ นโยบายสำหรับศูนย์โรงเรียน 7 ข้อ นโยบายสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ข้อ

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
จรัสโฉม ชมภูมิ่ง . (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรัสโฉม ชมภูมิ่ง . 2557. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรัสโฉม ชมภูมิ่ง . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
จรัสโฉม ชมภูมิ่ง . ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.