ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิส
นักวิจัย : กฤษณะ อรุณโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , ศิลปชัย สุวรรณธาดา , วันชัย บุญรอด
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46375
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของนักกีฬาเทนนิส และศึกษาความสัมพันธ์ของพลังอนากาศนิยม สมรรถภาพอนากาศนิยม ความเร็วสูงสุด และความแคล่วคล่องว่องไว ระหว่างการทดสอบด้วยวิธีวินเกทและแบบทดสอบพลังอดทน (SAPe Test) และสร้างสมการพยากรณ์ความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวจาก SAPe Test กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาเทนนิสทั้งชายและหญิงของสถาบันการพลศึกษา อายุ 19 – 22 ปี จำนวน 31 คน ทำการวิ่งทดสอบหาความเร็วสูงสุดบนลู่วิ่งกล (Sm), ทำการทดสอบความแคล่วคล่องว่องไวแบบเฮกซากอน (AG) , ทำการปั่นทดสอบจักรยานวัดงานด้วยวิธีวินเกท และทำการวิ่งทดสอบแบบ SAPe Test ซึ่งเวลาที่ได้จากแบบ SAPe Test ถูกแปลงค่าเป็นพลังอนากาศนิยม (APe) และสมรรถภาพอนากาศนิยม (ACe) เพื่อหาความสัมพันธ์กับค่าที่ได้จาก Wingate test ด้วยวิธีการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย นำค่าตัวแปรอิสระที่ได้จาก SAPe Test รวมถึงสมการพยากรณ์ Ape และ Ace หาความสัมพันธ์กับ Sm และ AG ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ โดยใช้ Stepwise method นำสมการพยากรณ์ความเร็วสูงสุด (Sme) และ ความแคล่วคล่องว่องไว (AGe) มาเปรียบเทียบความแตกต่างกับ Sm และ AG ด้วยการทดสอบความแตกต่างค่ากลางของสองประชากรไม่อิสระ ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเคลื่อนที่ของนักกีฬาเทนนิสในสถานการณ์จริง ส่วนใหญ่มีการเคลื่อนที่เฉียงลงจากด้านขวาไปด้านซ้าย เฉียงขึ้นจากด้านขวาไปด้านซ้าย ขนานเส้นท้ายสนามจากซ้ายไปขวา เฉียงขึ้นจากด้านซ้ายไปด้านขวา และตรงไปด้านหน้า ตามลำดับ 2) SAPe Test มีความสัมพันธ์กับแบบทดสอบมาตรฐาน โดยความเร็วสูงสุด ความแคล่วคล่องว่องไว พลังอนากาศนิยม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (R=.619, .650, .629 ตามลำดับ) และสมรรถภาพอนากาศนิยมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (R=.846) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) สมการพยากรณ์พลังอนากาศนิยมคือ 30.266 + 5.016 (APs), สมรรถภาพอนากาศนิยมคือ113.574 + 65.274 (ACs), ความแคล่วคล่องว่องไวคือ 0.942 (เวลาน้อยที่สุด 1 รอบ) – 7.476 และความเร็วสูงสุดคือ 0.198 (ความสูง) – 15.548 สรุปผลการวิจัย SAPe Test สามารถนำไปใช้พยากรณ์ค่า สมรรถภาพอนากาศนิยม พลังอนากาศนิยม ความเร็วสูงสุด และความแคล่วคล่องว่องไวได้จริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
กฤษณะ อรุณโชติ . (2557). การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณะ อรุณโชติ . 2557. "การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณะ อรุณโชติ . "การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
กฤษณะ อรุณโชติ . การสร้างโปรแกรมประมวลผลและแบบทดสอบพลังอดทนที่จำเพาะกับการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันกีฬาเทนนิสที่สามารถทำนายความเร็วและความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเทนนิส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.