ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง
นักวิจัย : อมรรัตน์ แหวนเงิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46332
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพลัดตกจากเตียงเป็นอุบัติการณ์ที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ การวิจัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการสร้างต้นแบบของระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง ซึ่งช่วยเตือนให้เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถรับรู้ถึงสภาวะการเคลื่อนไหวที่อาจมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากเตียงของผู้ป่วย การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย โดยเริ่มจากการสำรวจความต้องการและทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทางของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลส่วนกลาง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 289 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะใช้ต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง ร้อยละ 90.7 และผลการทดสอบความสัมพันธ์ค่าสถิติ Chi-Square ของปัจจัยด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และด้านสภาพจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในการเลือกใช้ต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.001 และที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ จากนั้นได้ทำการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี Gyro Sensors และ Accelerometer Sensors มาใช้ในการจำแนกท่าทางของผู้ป่วยที่อยู่บนเตียง ต้นแบบดังกล่าวจะทำงานร่วมกับชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการกำหนดค่าพารามิเตอร์เป็นตัวเลข มีการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างด้วยภาษาซี เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูล และรับส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นวิทยุ ความถี่ 2.4 GHz เมื่อผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ ต้นแบบจะทำการส่งข้อมูลไปที่แม่ข่ายและแปรผลออกมาเป็นสัญญาณเสียงเตือน ผลการทดสอบพบว่า ต้นแบบสามารถตรวจจับท่าทางที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกเตียงได้ 5 ท่าทาง ซึ่งทั้ง 5 ท่าทางเป็นท่าที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกเตียงของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และในขั้นสุดท้ายเป็นการทดสอบการยอมรับเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยสำรวจกับบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลส่วนกลาง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบุคคลที่เป็นผู้มีโอกาสใช้งานหรือผู้ที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน จำนวน 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจและยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง โดยเห็นว่า มีความปลอดภัยและเป็นระบบที่สามารถแจ้งเตือนและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที จึงมีความเห็นว่า ต้นแบบของระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทางนี้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดและนำออกสู่ตลาดเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม และการพลัดตกจากเตียงของผู้ป่วยหรือของผู้สูงอายุได้ จากการประมาณการทางการเงิน พบว่า ระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง ตั้งราคาขายสิทธิเทคโนโลยีไว้ที่ 300,000 บาท และรายได้จาก Royalty fee จากกำไรที่ 10% ในปีที่ 1-5 ของอายุเทคโนโลยี ทำให้สามารถคืนทุนในปีแรก โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นผลบวกอยู่ที่ 412,000 บาท และหลังจากนั้นจะมีการขยายไปสู่ครัวเรือนเพื่อการตอบสนองต่อการดูแลคุณภาพชีวิต และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในลำดับต่อไป

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ แหวนเงิน . (2557). การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ แหวนเงิน . 2557. "การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ แหวนเงิน . "การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
อมรรัตน์ แหวนเงิน . การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.