ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
นักวิจัย : พรพรหม ไทยวรรณศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยเน้นเจาะลึกการศึกษาการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์ด้านชื่อเสียงขององค์กร ตลอดจนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชน กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมสาน (Integrated Research) ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ (1.) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) ซึ่งเป็นเทคนิคหลัก มุ่งเน้นการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชน อาทิ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชน ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชน และชาวต่างประเทศที่รับบริการของโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์องค์กร (2.) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เพื่อใช้ในการพัฒนาประเด็นคำถามและใช้ในการยืนยันความตรงของข้อมูล ควบคู่กับวิธีการอื่น (3.) การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Document Analysis) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมของการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชน ผลการวิจัยพบว่า การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการก่อนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ อาทิ การปรับชื่อโรงพยาบาลให้สะท้อนความเป็นนานาชาติ การพัฒนาตราสินค้าที่ชัดเจน การปรับปรุงด้านสถานที่ให้มีบรรยากาศที่สวยงามและทันสมัย และการพัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อมในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ อาทิ การเลือกกลุ่มเป้าหมายหลัก การกำหนดข้อความสำคัญในการที่จะสื่อสาร การกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดช่องทางในการสื่อสารให้หลากหลาย และการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศทั้งหมด การประชาสัมพันธ์องค์กรกับลูกค้าต่างประเทศนั้น เน้นด้านการจัดการชื่อเสียงองค์กร อาทิ การสื่อสารด้านบริการของโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ การยืนยันชื่อเสียงของโรงพยาบาลด้วยรางวัลและเกณฑ์มาตรฐานในระดับนานาชาติ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการรักษาพยาบาล การสื่อสารถึงกิจกรรมและผลของกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดการงานด้านพนักงานสัมพันธ์ โดยมีประเด็นหลักในการสื่อสารที่เน้นให้พนักงานตระหนักถึงสาระสำคัญในการให้บริการคนไข้เสมือนคนในครอบครัว ตลอดจนการใช้กลยุทธ์เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจใจองค์กร เข้าใจคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน สนันบสนุนให้พนักงานเป็นผู้สร้างจุดสัมผัสทางประสบการณ์ให้กับลูกค้า และการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม โรงพยาบาลเอกชนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดภาวะวิกฤต โดยโรงพยาบาลเอกชนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ (1.) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (2.) กำหนดผู้ให้ข่าวคือ ผู้บริหารและทีมแพทย์ของโรงพยาบาล (3.) เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรให้สื่อมวลชน (4.) กำหนดกลุ่มเป้าหายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม (5.) กำหนดข้อความสำคัญในการนำเสนอข่าว (6.) ควบคุมการนำเสนอข่าวสารให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง (7.) สำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และ (8.) เตรียมแผนฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤต

บรรณานุกรม :
พรพรหม ไทยวรรณศรี . (2557). การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพรหม ไทยวรรณศรี . 2557. "การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพรหม ไทยวรรณศรี . "การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
พรพรหม ไทยวรรณศรี . การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.