ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
นักวิจัย : ปริณดา แก้วทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุน (Sponsored Review) ของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล และความน่าเชื่อถือของแหล่งสารกับความมีประโยชน์ของข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุน ฯ 2) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความมีประโยชน์ของข้อมูลกับการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุน ฯ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เคยค้นหา และอ่านบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนเกี่ยวกับโรงแรม ที่พักในห้องบลูแพลนเน็ต เว็บไซต์พันทิป จำนวน 400 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) ผลการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 1) ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล ในด้านความเกี่ยวข้อง ความง่ายแก่การเข้าใจ ความครอบคลุม และความทันสมัยของข้อมูลมีความสัมพันธ์กับความมีประโยชน์ของข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุน ฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องของข้อมูลมีอิทธิพลต่อความมีประโยชน์ของข้อมูลมากที่สุด (β = 0.286) 2) ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร ในด้านความเชี่ยวชาญ และความน่าไว้วางใจของแหล่งสารมีความสัมพันธ์กับความมีประโยชน์ของข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุน ฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารด้านความเชี่ยวชาญของแหล่งสารมีอิทธิพลต่อความมีประโยชน์ของข้อมูลมากที่สุด (β = 0.455) 3) ความมีประโยชน์ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุน ฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูงในทิศทางเดียวกัน (r = 0.69)

บรรณานุกรม :
ปริณดา แก้วทอง . (2557). การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริณดา แก้วทอง . 2557. "การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริณดา แก้วทอง . "การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ปริณดา แก้วทอง . การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.