ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
นักวิจัย : ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความต้องการข่าวสาร การเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม 2) สำรวจการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Method) ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงามจำนวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการใช้เว็บไซต์ด้านความงาม 2-3 วัน/สัปดาห์ และมีระยะเวลาการใช้งานแต่ละครั้ง 30 นาที - 1 ชั่วโมง 2. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการข่าวสารด้านความงามโดยรวมในระดับสูง โดยมีความต้องการเนื้อหาข่าวสารด้านการวิจารณ์ผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านความงามในระดับสูงมาก 3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อข่าวสารด้านความงามโดยรวมในระดับสูง ทั้งนี้มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาข่าวสารด้านการโฆษณาและข่าวประชาสัมพันธ์ด้านความงามในระดับปานกลาง 4. การใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงามมี 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) หลีกหนีจากสังคมและความโดดเดี่ยว 2) ทำความเข้าใจตนเองเพื่อปรับตัวเข้ากับเพื่อน สังคม และครอบครัว 3) สร้างความสุขและดูแลคนในครอบครัวและเพื่อน 4) เพิ่มความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับสังคมและเพื่อน และ 5) สร้างความสุขและความมั่นใจให้ตนเอง

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร . (2557). ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร . 2557. "ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร . "ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร . ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.