ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์
นักวิจัย : นภสร พฤกษ์ไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46175
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การบริหารสินค้าคงคลังเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารรายรับของบริษัท เนื่องจากการเก็บสินค้าคงคลังส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนและผลกำไรของบริษัท จุดประสงค์ของการเก็บสินค้าคงคลังเพื่อให้บริษัทมีความสามารถเพียงพอในการตอบสนองความไม่แน่นอนความต้องการซื้อของลูกค้า ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง โดยการจัดเก็บสินค้าสำรองไว้ในปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเป้าหมายที่วางไว้ มีปัจจัยหลายชนิดที่ส่งผลต่อการบริหารสินค้าคงคลัง ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า ระยะเวลานำ และปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ โดยปัจจัยเหล่านี้มักมีความไม่แน่นอนและแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละบริษัท ดังนั้นแต่ละบริษัทจึงไม่สามารถลอกเลียนการบริหารสินค้าคงคลังตามกันได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงศึกษาและนำเสนอวิธีการบริหารสินค้าคงคลังวิธีการหนึ่ง สำหรับปัญหาการบริหารสินค้าคงคลังภายใต้ความไม่แน่นอนของปัจจัยที่สำคัญ คือ ความต้องการของลูกค้าและระยะเวลานำมีลักษณะไม่คงที่ รวมทั้งข้อจำกัดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ และระดับการบริการเป้าหมายที่บริษัทกรณีศึกษาตั้งไว้คือ 80% โดยงานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการหาค่าระดับจุดสั่งที่เหมาะสมคือการใช้วิธีการค้นหาคำตอบแบบครึ่งช่วง ร่วมกับการใช้การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในการหาค่าระดับจุดสั่งที่เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละชนิด นอกจากนี้การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ยังใช้ในการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการบริหารสินค้าคงคลัง 3 วิธี ได้แก่ วิธีการที่งานวิจัยนี้นำเสนอ วิธีการตามงานวิจัยอ้างอิง และวิธีการตามสภาพปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา จากผลการวิจัยพบว่าระดับการบริการเฉลี่ยของงานวิจัยชิ้นมีค่ามากกว่าสภาพปัจจุบันของกรณีศึกษาประมาณ 25% และมากกว่ากรณีของงานวิจัยอ้างอิง 6% อีกทั้งพบว่าระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ยของงานวิจัยนี้มีค่าต่ำกว่างานวิจัยอ้างอิงประมาณ 20%

บรรณานุกรม :
นภสร พฤกษ์ไพบูลย์ . (2557). การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภสร พฤกษ์ไพบูลย์ . 2557. "การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภสร พฤกษ์ไพบูลย์ . "การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
นภสร พฤกษ์ไพบูลย์ . การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.