ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย้ายถิ่นไปทำงานในรูปแบบไม่ปกติและการละเมิดทางเพศของแรงงานหญิงไทย: กรณีศึกษาธุรกิจนวดแผนไทยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย้ายถิ่นไปทำงานในรูปแบบไม่ปกติและการละเมิดทางเพศของแรงงานหญิงไทย: กรณีศึกษาธุรกิจนวดแผนไทยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
นักวิจัย : วิลาสินี อารียะกิจโกศล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศยามล เจริญรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการย้ายถิ่น ตลาดแรงงานภาคบริการในสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงกระบวนการจัดหางาน สาเหตุการตัดสินใจไปทำงานของแรงงานหญิงไทย ชีวิตและประสบการณ์ของแรงงานหญิงไทยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี การละเมิดทางเพศต่อแรงงานหญิงไทยในอาชีพนวดแผนไทย และการแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหา ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาจำนวน 8 คน การสังเกต การมีส่วนร่วม และการประมวลข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากเอกสาร ข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ ได้พบว่าอาชีพนวดแผนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสงวนไว้สำหรับผู้พิการชาวเกาหลีใต้ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น แต่ปัจจุบันแรงงานหญิงไทยที่มีทักษะการนวดแผนไทยนิยมเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีโดยใช้ประโยชน์จากการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าสาธารณรัฐเกาหลี 90 วันในประเภทนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยการติดต่อผ่านนายหน้าจัดหางานเอกชนหรือเอกเทศและต้องชำระค่านายหน้าในราคาสูง สาเหตุของการตัดสินใจย้ายถิ่น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เป็นส่วนดึงดูดให้แรงงานหญิงไทยตัดสินใจเดินทาง โดยมีรายได้สูงเป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญ ประกอบกับความต้องการมีประสบการณ์ และคาดหวังให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจของครอบครัวที่แรงงานหญิงไทยเหล่านี้มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ แรงงานย้ายถิ่นหญิงไทยมีโอกาสเสี่ยงหลายประการ แต่แรงงานหญิงไทยเหล่านี้ต่างมีทัศนคติเชิงบวกในการย้ายถิ่นเพื่อทำอาชีพนวดแผนไทยเป็นอย่างมาก แรงงานหญิงไทยอาชีพนวดแผนไทยมีเงินออม มีประสบการณ์ที่แตกต่าง แต่แรงงานหญิงไทยในอาชีพนวดแผนไทยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีบางรายถูกลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ แม้การบริการนวดแผนไทยไม่ได้เป็นการค้าบริการแบบธุรกิจอาบอบนวดก็ตาม แต่เป็นการใช้ทักษะการนวดเพื่อสุขภาพและการต่อรองกับลูกค้า ซึ่งแรงงานหญิงไทยเหล่านี้อาจไม่ได้ตั้งใจให้ตนเองนั้นทำบริการพิเศษตั้งแต่เริ่มตัดสินใจย้ายถิ่น หรืออาจเปลี่ยนใจในภายหลังจากการย้ายถิ่นในระหว่างการทำงานนวดแผนไทย

บรรณานุกรม :
วิลาสินี อารียะกิจโกศล . (2557). การย้ายถิ่นไปทำงานในรูปแบบไม่ปกติและการละเมิดทางเพศของแรงงานหญิงไทย: กรณีศึกษาธุรกิจนวดแผนไทยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิลาสินี อารียะกิจโกศล . 2557. "การย้ายถิ่นไปทำงานในรูปแบบไม่ปกติและการละเมิดทางเพศของแรงงานหญิงไทย: กรณีศึกษาธุรกิจนวดแผนไทยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิลาสินี อารียะกิจโกศล . "การย้ายถิ่นไปทำงานในรูปแบบไม่ปกติและการละเมิดทางเพศของแรงงานหญิงไทย: กรณีศึกษาธุรกิจนวดแผนไทยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
วิลาสินี อารียะกิจโกศล . การย้ายถิ่นไปทำงานในรูปแบบไม่ปกติและการละเมิดทางเพศของแรงงานหญิงไทย: กรณีศึกษาธุรกิจนวดแผนไทยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.