ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของบทบาทความเป็นชายกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายไทยวัยกลางคน : กรณีศึกษา ชายวัยกลางคน ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของบทบาทความเป็นชายกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายไทยวัยกลางคน : กรณีศึกษา ชายวัยกลางคน ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : สุกัญญา ชาวบ้านกร่าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นเรือน เล็กน้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46168
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยึดถือบทบาทความเป็นชายกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายวัยกลางคน ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ชายอายุระหว่าง 30-50 ปี ที่อาศัยอยู่ใน ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณโดยใช้สูตรของ Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 292 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่1 ระดับการยึดถือบทบาทความเป็นชาย ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้ชายต้องวางแผนเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ 2) ผู้ชายต้องมีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ 3) ผู้ชายต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี 4) ผู้ชายต้องมีความขยัน อดทน 5) ผู้ชายต้องมีรายได้มากกว่าผู้หญิง 6) ผู้ชายต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือมีบทบาทในสังคมมากกว่าผู้หญิง 7) ผู้ชายต้องเป็นหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว 8) ผู้ชายต้องมีบทบาทเป็นผู้นำครอบครัว 9) ผู้ชายเมื่อเป็นพ่อต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษา 10) ผู้ชายเมื่อเป็นพ่อต้องอบรมสั่งสอนทั้งศีลธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก 11) ผู้ชายเมื่อเป็นพ่อต้องให้ความรัก ความอบอุ่น สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่ลูก 12) ผู้ชายเมื่อเป็นพ่อต้องมีเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมกับลูก 13) ผู้ชายเมื่อเป็นผู้นำต้องรักษาคำพูด 14) ผู้ชายเมื่อเป็นผู้นำต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว 15) ผู้ชายเมื่อเป็นผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัว16) ผู้ชายเมื่อเป็นสามีต้องซื่อสัตย์ ให้เกียรติภรรยา 17) ผู้ชายเมื่อเป็นสามีต้องปกป้องและดูแลภรรยาให้สุขกายสบายใจ ส่วนที่2 ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ปรับปรุงจากแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ ไคสแควร์ (Chi-Square) ผลการศึกษาพบว่า การยึดถือบทบาทความเป็นชายมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายวัยกลางคน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งบทบาทความเป็นชายที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายนั้น ได้แก่ 1) ผู้ชายต้องทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ (p<0.01) 2) ผู้ชายต้องประสบความสำเร็จตามแผนการและเป้าหมายที่คิดไว้ (p<0.05) 3) ผู้ชายต้องไม่ล้มเหลว (p<0.01) 4) ผู้ชายต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัวได้ (p<0.01) 5.) ผู้ชายเมื่อเป็นสามีต้องมีอำนาจเหนือกว่าภรรยา (p<0.01) 6) ผู้ชายเมื่อเป็นสามีต้องให้เกียรติและซื่อสัตย์กับภรรยา (p<0.01) 7) ผู้ชายเมื่อเป็นพ่อต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษา (p<0.01) จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การยึดถือบทบาทความเป็นชายมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายวัยกลางคน คำสำคัญ: บทบาทความเป็นชาย , ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
สุกัญญา ชาวบ้านกร่าง . (2557). ความสัมพันธ์ของบทบาทความเป็นชายกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายไทยวัยกลางคน : กรณีศึกษา ชายวัยกลางคน ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา ชาวบ้านกร่าง . 2557. "ความสัมพันธ์ของบทบาทความเป็นชายกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายไทยวัยกลางคน : กรณีศึกษา ชายวัยกลางคน ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา ชาวบ้านกร่าง . "ความสัมพันธ์ของบทบาทความเป็นชายกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายไทยวัยกลางคน : กรณีศึกษา ชายวัยกลางคน ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
สุกัญญา ชาวบ้านกร่าง . ความสัมพันธ์ของบทบาทความเป็นชายกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของชายไทยวัยกลางคน : กรณีศึกษา ชายวัยกลางคน ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.