ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
นักวิจัย : เอกคณิต ขจีจิตร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , อุนิษา เลิศโตมรสกุล , สุมนทิพย์ จิตสว่าง
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การศึกษาเรื่อง “ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการ สาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการและเพื่อศึกษาหาแนวทางและวิธีการป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่อไปในอนาคต การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนั้น โดยภาพรวมแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็น คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการสถานบริการส่วนใหญ่มีการดื่มสุรา ทำให้การควบคุมสติและอารมณ์ลดลง สามารถก่อเหตุได้ง่าย ในด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการ ผลการศึกษาพบว่ามีสาเหตุจากการการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีการเปิดให้บริการเกินเวลา รวมทั้งมีการใช้ยาเสพติดในสถานบริการ สาเหตุเหล่านี้ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับแนวทางและวิธีการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ผลจากการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอให้ควรมีการทำงานกันอย่างบูรณาการหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน มีการออกตรวจตราสถานบริการให้บ่อยขึ้น มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิดในสถานบริการเพื่อเพิ่มการตรวจตรา ป้องกันการก่ออาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บรรณานุกรม :
เอกคณิต ขจีจิตร์ . (2557). ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกคณิต ขจีจิตร์ . 2557. "ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกคณิต ขจีจิตร์ . "ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
เอกคณิต ขจีจิตร์ . ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.