ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน
นักวิจัย : จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตระกูล มีชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46126
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในเทศบาลเมืองหลังสวนในการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีในระดับท้องถิ่น โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเอกสารในส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองหลังสวน จำนวน 62 คน การศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งระดับชาติ คือ พรรคการเมือง คุณสมบัติของผู้ลงสมัคร นโยบาย และเลือกตามครอบครัว ตามลำดับ ส่วนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น คือ คุณสมบัติของผู้ลงสมัคร นโยบาย และกลยุทธในการหาเสียง ตามลำดับ ส่วนในเรื่อง บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในระดับท้องถิ่นนั้น พบว่า ในระดับท้องถิ่นพรรคประชาธิปัตย์มีบทบาทน้อยมาก เพราะในการตัดสินใจเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นประชาชนไม่ได้นำเรื่องพรรคการเมืองระดับชาติเข้ามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น และจากการศึกษาบทบาทของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดชุมพร พบว่า สมาชิกพรรคแต่ละคนล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและเป็นฐานเสียงที่สำคัญให้กับพรรคประชาธิปัตย์

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์ . (2557). การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์ . 2557. "การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์ . "การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์ . การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.