ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรี
นักวิจัย : ทวีทรัพย์ ทองส่งธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย , ภิญโญ มีชำนะ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตรวจสอบกรรมวิธีที่เป็นไปได้ในการเก็บกลับคืนแร่ดีบุก และแร่ที่เกิดร่วมกันในหางแร่จากท้ายรางกู้แร่ของเหมืองตะโกปิดทองที่ถูกกองทิ้งไว้ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อนำตัวอย่างแร่จากกองหางแร่มาคัดแยกขนาดด้วยตะแกรง แล้วนำแต่ละส่วนมาผ่านกรรมวิธีการแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกัน คัดแยกหัวแร่หนักออกมา ต่อมานำหัวแร่หนักที่ได้มาอบให้แห้งแล้วนำมาผ่านเครื่องแยกแร่ด้วยไฟฟ้าแรงสูง (High-tension separator) และเครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก (Magnetic separator) ทำการคัดแยกแร่ดีบุก (Cassiterite), แร่โคลัมไบต์-แร่แทนทาไลต์ (Columbite-Tantalite), แร่วุลแฟรไมต์ (Wolframite) และแร่อื่นที่เกี่ยวข้องได้หัวแร่ดีบุกที่ได้มีความสะอาด 46.15% Sn สามารถเก็บเก็บคืนได้ 89.37% ความสะอาดหัวแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ได้ 20.74% Nb2O5 + Ta2O5 สามารถเก็บเก็บคืนได้ 70.54% และหัวแร่วุลแฟรไมต์มีความสะอาด 4.56% WO3 สามารถเก็บเก็บคืนได้ 77.36% จากศึกษาครั้งนี้แนะนำว่าควรใช้วิธีการทางเคมีเพื่อแยกแร่วุลแฟรไมต์ ออกจากแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ เพราะการแยกในทางกายภาพไม่สามารถแยกได้ และยังมีแร่มีค่า เช่น แร่แมกนีไทต์ (Magnetite), แร่อิลเมไนต์ (Ilmenite), แร่ไฮโดรอิลเมไนต์ (Hydro-Ilmenite), แร่ซีโนไทม์ (Xenotime), แร่โมนาไซต์ (Monazite), แร่เซอร์คอน (Zircon), แร่การ์เนต (Garnet) และแร่ทัวร์มาลีน (Tourmaline) ที่น่าจะสามารถแยกให้เป็นหัวแร่สะอาดได้ด้วยการนำกลับไปแยกใหม่

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ทวีทรัพย์ ทองส่งธรรม . (2557). การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีทรัพย์ ทองส่งธรรม . 2557. "การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีทรัพย์ ทองส่งธรรม . "การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ทวีทรัพย์ ทองส่งธรรม . การเก็บกลับคืนแร่ดีบุกและแร่ที่เกิดร่วมกันจากกองหางแร่ท้ายรางของเหมืองตะโกปิดทอง ราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.