ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
นักวิจัย : ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , โชติกา ภาษีผล , ศิริเดช สุชีวะ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2)พัฒนาเครื่องมือและคู่มือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน 3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและคู่มือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) กำหนดคะแนนจุดตัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเป็นการทดสอบบนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตัวอย่างการวิจัยเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 1,106 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Mplus และ IRTPRO3 ผลการวิจัย พบว่า 1. การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 โมเดล ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยแบบวัด 4 ฉบับ ข้อคำถามเป็นปรนัย อัตนัย และพูดตอบ ความเที่ยงของเครื่องมือทั้ง 4 ฉบับเท่ากับ .791, .853, .880 และ .863 ตามลำดับ การตรวจสอบคุณภาพตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) พบว่า อำนาจจำแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.263-0.559 ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) พบว่า พารามิเตอร์อำนาจจำแนก (a) มีค่าระหว่าง 0.77-1.79 และความยาก (b) ของคำถามปรนัยมีค่าระหว่าง -0.88-0.12 ส่วนอัตนัยและพูดตอบมีลักษณะ Threshold เรียงลำดับ (β2>β1) ได้แก่ อัตนัยมีค่าระหว่าง 0.30-6.78 และพูดตอบมีค่าระหว่าง 0.25-6.52 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันบ่งชี้ความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ ทักษะทางปัญญา พบว่า ค่า χ2=55.000, df=44, p=0.1237, CFI=0.996, TLI=0.994, RMSEA=0.020, SRMR = 0.032, χ2/df= 1.25, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ค่า χ2= 24.611, df=18, p=0.1360, CFI=0.997, TLI=0.994, RMSEA=0.024, SRMR = 0.019 และ χ2/df = 1.36, ความรับผิดชอบ พบว่า ค่า χ2= 21.792, df=17, p=0.1929, CFI = 0.998, TLI=0.996, RMSEA = 0.021 , SRMR = 0.016 และ χ2/df= 1.28, ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ค่า χ2= 32.233, df= 25, p= 0.1514, CFI = 0.997, TLI=0.995, RMSEA = 0.021 , SRMR = 0.017 และ χ2/df= 1.28 4. คะแนนจุดตัดที่กำหนดด้วยวิธีบุ๊คมาร์คของเครื่องมือทั้ง 4 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผ่านและไม่ผ่าน มีค่าเท่ากับ 15, 14, 14 และ 18 ตามลำดับ ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.959, 0.961, 0.963 และ 0.948 ตามลำดับ

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง . (2557). การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง . 2557. "การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง . "การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง . การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.