ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน
นักวิจัย : รัญวรัชญ์ พูลศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , ตรีศิลป์ บุญขจร
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์เรื่องสตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีนมีวัตถุประสงค์สองประการคือ ประการแรก เพื่อวิเคราะห์บทบาทของนักเขียนสตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีเชื้อสายจีนสามคนคือ แคทเทอรีน ลิม สเตลลา กง และซูเฉิน คริสทีน ลิม ประการที่สอง เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม วัฒนธรรม และนโยบายรัฐของสิงคโปร์ที่สัมพันธ์กับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ดังกล่าว ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเขียนสตรีทั้งสามเป็นนักเขียนสตรีเปอรานากันที่ได้รับการศึกษาแบบอังกฤษและนับถือคริสต์ศาสนา วรรณกรรมของนักเขียนสตรีกลุ่มนี้มีพัฒนาการสัมพันธ์กับการประกอบสร้างประวัติศาสตร์ชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ยุคก่อร่างสร้างชาติ ปีค.ศ.1965-ค.ศ.1988 จนถึงยุคพหุวัฒนธรรมนิยมโลกาภิวัตน์ ปีค.ศ.1989-ค.ศ. 2014 กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีกลุ่มนี้มีความหลากหลายและเลื่อนไหลตามพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติสิงคโปร์ รวมทั้งวิพากษ์ความย้อนแย้งของนโยบายรัฐด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในยุคก่อร่างสร้างชาติ นักเขียนทั้งสามสนับสนุนนโยบายรัฐที่เชิดชูความเป็นจีนด้วยการหวนกลับไปหารากเหง้าวัฒนธรรมจีนในรูปแบบต่างกัน แคทเทอรีน ลิมนำเสนอวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยน สเตลลา กงกล่าวถึงการปรับตัวของชาวจีนอพยพในบริบทอาณานิคมและวัฒนธรรมพันทางของเปอรานากัน ส่วนซูเฉิน คริสทีน ลิมนำเสนอความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ชาวจีนอพยพและชุมชนพหุชาติพันธุ์ ในยุคพหุวัฒนธรรมนิยมโลกาภิวัตน์ นักเขียนสตรีทั้งสามวิพากษ์นโยบายรัฐที่มุ่งความเป็นเลิศว่าทำให้สิงคโปร์เป็นรัฐเลิศแต่ไร้สุข และวิพากษ์นโยบายพหุวัฒนธรรมของรัฐว่าไร้ความเสมอภาค รวมถึงนำเสนอความย้อนแย้งของนโยบายรัฐทางด้านการเมืองที่ยังคงเป็นเผด็จการ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มรูปแบบ นโยบายรัฐที่สร้างความเหลื่อมล้ำทางเพศวิถี และสังคมพหุวัฒนธรรมที่ชาวจีนยังคงเป็นใหญ่

วิทยานิพนธ์ (อ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
รัญวรัชญ์ พูลศรี . (2557). สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัญวรัชญ์ พูลศรี . 2557. "สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัญวรัชญ์ พูลศรี . "สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
รัญวรัชญ์ พูลศรี . สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.