ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม
นักวิจัย : ขจี พงศธรวิบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ศิริเดช สุชีวะ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบด้าน ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตที่เกิดจากนโยบายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2. ประเมินผลกระทบในอนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เกิดจากนโยบายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3. จัดทำข้อเสนอแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันหรือรองรับผลกระทบในอนาคต และ 4. เพื่อถอดบทเรียนสำหรับเสนอตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินผลกระทบ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหารและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3 แห่ง อดีตผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.สังกัดสำนักการแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล รวม 73 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ ผลการศึกษาพบว่า 1. นโยบายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐส่งผลให้สถาบันมีการเปลี่ยนแปลง 1) ด้านปัจจัย (1) งบประมาณ มีโอกาสได้รับจากรัฐลดลงแต่มีโอกาสในการหารายได้มากขึ้น (2) บุคลากรมีหลายสถานภาพ แต่ละกลุ่มมีรายได้และสวัสดิการแตกต่างกัน (3) นักศึกษา มีโอกาสเป็นข้าราชการเมื่อสำเร็จการศึกษาลดลง (4) อาคารสถานที่พื้นที่ใช้สอยเท่าเดิมแต่จำนวนนักศึกษามากขึ้น 2) ด้านกระบวนการในทุกพันธกิจสถาบันยังคงดำเนินการตามในลักษณะงานประจำ 3) ด้านผลผลิต ผลผลิตบัณฑิตเมื่อสถาบันปรับเปลี่ยนสถานภาพยังไม่ปรากฎเพราะนักศึกษารุ่นแรกที่สถาบันเปลี่ยนสถานภาพจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 สำหรับผลผลิตจากพันธกิจการบริการวิชาการต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีทั้งก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนสถานภาพ ผลผลิตด้านงานวิจัยทั้งก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนสถานภาพอยู่ในระดับต้องการการพัฒนาอย่างมาก 2. เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบไขว้ในอนาคตต่อสถาบันในทางบวกมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพสถาบันสูงขึ้น ค่าผลกระทบไขว้ 7.19 เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบไขว้ต่อสถาบันในทางลบมากที่สุด ได้แก่ สถาบันมีรายจ่ายสูงขึ้นค่าผลกระทบไขว้ -3.34 3. แนวทางรองรับผลกระทบ สรุปได้ 3 แนวทางคือ 1) บูรณาการการหารายได้เข้ากับพันธกิจของสถาบัน 2) ให้ข้อมูลเกณฑ์ภาระงานแก่บุคลากรทุกประเภท และประเมินผลงานตามภาระงานอย่างยุติธรรม ร่วมกับการจัดกิจรรมส่งเสริมความสามัคคีในหน่วยงาน 3) การสร้างกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่รองรับการทำงาน ทั้ง 3 แนวทางต้องการการบริหารงานจากผู้นำที่มีธรรมาภิบาล 4. ตัวบ่งชี้ผลกระทบในอนาคตทั้งหมดรวม 31 ตัวบ่งชี้ จากผลกระทบต่อสถาบัน 10 เหตุการณ์

บรรณานุกรม :
ขจี พงศธรวิบูลย์ . (2557). ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขจี พงศธรวิบูลย์ . 2557. "ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขจี พงศธรวิบูลย์ . "ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ขจี พงศธรวิบูลย์ . ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.