ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : ธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ศรัณย์ เตชะเสน , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , ทิพภากร รังคสิริ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45900
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษานี้เป็นการวิจัยผสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการศึกษาองค์กรภาคธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการทบทวนวรรณกรรมและข้อแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำหนดปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง 14 ปัจจัย เกณฑ์การเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 8 เกณฑ์ และผลสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านที่เป็นตัวเงิน 6 ข้อ และด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน 13 ข้อ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับสูงในทุกเกณฑ์ของการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และแสดงให้เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลเชิงบวกต่อระดับความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ยอดขาย ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น หลังจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกได้นำมาพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสำรวจการยอมรับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้การยอมรับในระดับมากในเกือบทุกหัวข้อและมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อไปในเชิงพาณิชย์ โดยได้ประเมินทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด คือ แนวทางการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์โดยไม่เด็ดขาด แบบมีเงื่อนไขที่ผู้ใช้ส่งข้อมูลการใช้งานกลับมา ซึ่งส่งผลดีที่สำคัญคือ การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปทำให้ซอฟต์แวร์มีความทันสมัย และมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงขี้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายจะเน้นที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้งาน ส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กันไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์ . (2557). ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์ . 2557. "ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์ . "ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์ . ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.