ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิส
นักวิจัย : จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นคร ไพศาลกิตติสกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือการพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกสัญลักษณ์ งานวิจัยครั้งนี้จึงประกอบไปด้วย 2 โครงการย่อยได้แก่การบันทึกสัญลักษณ์ในกีฬาเทเบิลเทนนิสและการสร้างโปรแกรมทำนายผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการบันทึกสัญลักษณ์ ผู้วิจัยศึกษาเกมการแข่งขันของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลชายเดี่ยวที่มีคะแนนสะสมการจัดอันดับมือ (ranking) 10 อันดับ ประจำปี 2557 จัดอันดับ ณ เดือน กันยายน 2557 ในรายการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสจัดขึ้น จำนวน 4 รายการ รวมทั้งหมด 113 เกม จากนั้นนำข้อมูลภาพที่บันทึกได้ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมาวิเคราะห์ตามการวิเคราะห์สัญลักษณ์ของแต่ละทักษะและพื้นที่จุดตกโดยใช้โปรแกรม Kinovea ผลการศึกษาพบว่าการเสิร์ฟแบบลูกหน้ามือหมุนกลับเป็นทักษะการเสิร์ฟที่ใช้มากที่สุดของนักกีฬาทั้ง 10 คนคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 72.73 และทักษะการตีที่พบมากที่สุดคือการตีด้วยลูกหน้ามือหมุนขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.80 สำหรับการตีลูกหน้ามือหมุนขึ้น นักกีฬามักจะตีไปตกพื้นที่ D มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.59 จากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกสัญลักษณ์ ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการทำนายผลการแข่งขันโดยหลักการจำลองสถานการณ์ซึ่งเขียนขึ้นด้วยโปรแกรม LabVIEW จากนั้นทำการตรวจสอบความแม่นตรงของผลการทำนายจากผลการแข่งขันจริง พบว่าโปรแกรมทำนายสามารถทำนายได้ถูกถึง 81% โดยสามารถทำนายถูกถึง 9 เกมจาก 11 เกม และได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าโปรแกรมมีความถูกต้องและแม่นยำสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการฝึกซ้อมและวางแผนการแข่งขันต่อไป

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ . (2557). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ . 2557. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.