ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักวิจัย : ปรางทิพย์ นวลใหม่
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ศิริเดช สุชีวะ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตัวอย่างจำนวน 728 คน จำแนกเป็นผู้ปกครองจำนวน 364 คนและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย สถิติการทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วยโปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. แบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การแนะนำ ชื่นชมและจัดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนให้แก่บุตร 2) การทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับบุตรและการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครอง 3) การสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้บุตรปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 4) การพูดคุยเรื่องการเรียนและให้กำลังใจบุตร 5) การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของบุตร 6) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้านและสนับสนุนให้บุตรศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกบ้าน 7) การเรียนพิเศษเพิ่มเติม และ 8) การสนับสนุนค่าใช้จ่าย อุปกรณ์การเรียนและเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนของบุตร 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดพบว่ามีความตรงตามเนื้อหา (ค่าดัชนี IOC ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00) มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับของชุดแบบวัดสำหรับนักเรียนและสำหรับผู้ปกครองอยู่ในระดับสูงมาก (α=0.931 และ α=0.911 ตามลำดับ) และมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Chi-square=18.916, df =12, p=0.091, GFI = 0.994, AGFI = 0.981, RMSEA = 0.939) 3. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายข้อคำถาม พบว่า ข้อคำถามส่วนใหญ่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ปรางทิพย์ นวลใหม่ . (2557). การพัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรางทิพย์ นวลใหม่ . 2557. "การพัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรางทิพย์ นวลใหม่ . "การพัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ปรางทิพย์ นวลใหม่ . การพัฒนาแบบวัดการสนับสนุนทางวิชาการจากครอบครัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.